Dr. Czentnár Simon

Dr. Czentnár Simon
református lelkész,
adjunktus
(KRE-HTK, Rendszeres Teológiai és Ökumenikai Tanszék)

E-mail: czentnar.simon[kukac]kre.hu
Honlap
Publikációk (MTMT)
Szakmai önéletrajz

Szakmai önéletrajz

Tanulmányok

2021 Doktori (PhD) védés, KRE-HDI
  Tudományág: Hittudományok
  Témavezető: Dr. Békési Sándor
  Disszertáció címe: A Szentlélek iskolájában – A doctrina hermeneutikai szerepe Kálvin írásmagyarázatában
2016–2020 Hittudományi Doktori Iskola, KRE-HDI
  Rendszeres teológiai és filozófiai alprogram
2016 Egységes Lelkészképesítő Vizsga
2016 Diploma („kitüntetéssel”)
  Szakdolgozat címe: Ábrahám szövetségének jelentősége Kálvin keresztségtanában
2010–2016 KRE-HTK, teológia-lelkész szakirány (osztatlan MA képzés)
2010 Érettségi („kitűnő” eredménnyel), Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Munkahelyek, óraadói munka

2021– adjunktus, KRE-HTK, Rendszeres Teológiai és Ökumenikai Tanszék (2021. szeptember 1-től)
2020–2021 tanársegéd, KRE-HTK, Rendszeres Teológiai és Ökumenikai Tanszék (2020. szeptember 1-től)
2020– beosztott lelkész, Magyarországi Református Egyház, Budapest Pesthidegkúti Református Egyházközség (2020. szeptember 1-től)
2017–2020 óraadó doktorandusz hallgató, Károli Gáspár Református Egyetem, Hittudományi Kar, Rendszeres Teológiai Tanszék (Teológiai Enciklopédia, Hitvallásismeret 1–2, Dogmatika 1–2; 2017. ősz – 2020. tavasz)
2016–2019 beosztott lelkész, Magyarországi Református Egyház, Budapest Józsefvárosi Református Egyházközség (2016. szeptember 14-től 2019. április 1-ig)
2015–2016 gyakorlati év, Magyarországi Református Egyház, Pátyi Református Egyházközség

Nyelvismeret

Angol középfokú (B2)
Német középfokú (B2)

Ösztöndíjak, tanulmányutak

2019 Campus Mundi egy hónapos rövid tanulmányút, Theologische Universiteit Kampen, Hollandia
2017 European Leadership Forum, Akadémiai szekció, Wisła, Lengyelország
2015 European Leadership Forum, Teológiai szekció, Wisła, Lengyelország
2015 European Christian Mission csoportos tanulmányút, Camarma, Spanyolország
2014 Christian Heritage egyhetes nyári egyetem (apologetikai kurzus), Cambridge, Egyesült Királyság
2013 Campus Hungary háromhetes csoportos tanulmányút, School of Divinity at the University of Edinburgh, Egyesült Királyság

Tanulmányi versenyek

2015 XXXII. OTDK, Társadalomtudományi szekció, Vallás- és hittudományi tagozat, különdíj

Díjak, elismerések

2023 Év oktatója díj, Károli Gáspár Református Egyetem, Hittudományi Kar

Konferencia-előadások

2022 A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociáletikai Bizottságának konferenciája, Budapest
  A békéltetés szolgálata az emberi kapcsolatok különböző szintjein
2019 Kálvin-konferencia, Pápa
  Kálvin hermeneutikai alapelvei a doctrina fogalmának tükrében
2019 Doktorok Kollégiuma, Debrecen
  A doctrina fogalmának jelentősége Kálvin hermeneutikájában
2019 VII. Conferentia Rerum Divinarum, Budapest
  Irányzatok a kálvini hermeneutika kutatásában
2017 XVII. Magyar Patrisztikai Társaság Konferencia, Sárospatak
  Augustinus hatása Kálvin János hermeneutikájában
2017 VI. Conferentia Rerum Divinarum, Budapest
  Episztemológiai megfontolások Kálvin hermeneutikájában
2015 XXXII. OTDK, Társadalomtudományi szekció, Vallás- és hittudományi tagozat, Budapest
  Opus Dei (Isten műve) Kálvin és Barth keresztségtanában

Publikációk

2023 A teológiai hermeneutika keskeny útja az egykori hallgató szemével. Kálvin teológiai hermeneutikájának tanulságai, in Fabiny Tibor: Túl a literalizmuson: Gondolkodó párbeszéd a teológiai hermeneutikáról, Budapest, L'Harmattan Kiadó, 2023, 63–70.
2022 A békéltetés szolgálata az emberi kapcsolatok különböző szintjein, in Fischl Vilmos (szerk.): Boldogok a békességet szerzők: Az együttélés kényszerétől a béketeremtés lelkülete felé, Budapest, Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) Szociáletikai Bizottsága, 2022, 41–47.
2022 Avi Snyder: A zsidóknak nincs szükségük Jézusra …és más tévhitek, ford. Czentnár Simon, Budapest, Zsidók Jézusért – Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány, 2022.
2021 Ki nyithatja ki a mennyország kapuit? A kulcsok hatalmának jelentősége a Heidelbergi Kátéban és a gyülekezeti életben, Protestáns Téka 16, 2021/1, 8–17.
2021 A Szentlélek iskolájában: A doctrina hermeneutikai szerepe Kálvin írásmagyarázatában, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Doktori Iskola, doktori disszertáció
2020 A kálvini hermeneutika magyarországi gyümölcse. Hogyan olvassa Károli a zsoltárokat?, in: László Emőke – Pap Ferenc (szerk.): Krisztust dalolni merem: Tanulmányok Békési Sándor hatvanötödik születésnapja alkalmából, Cluj-Napoca, Románia, Presa Universitară Clujeană, 2020, 27–47.
2019 A doctrina fogalmának jelentősége Kálvin hermeneutikájában, Collegium Doctorum 15, 2019/2, 243–255.
2019 Irányzatok a kálvini hermeneutika kutatásában, KRE-Dit II, 2019/1, http://www.kre-dit.hu/tanulmanyok/czentnar-simon-iranyzatok-a-kalvini-hermeneutika-kutatasaban/
2019 Episztemológiai megfontolások Kálvin hermeneutikájában, in: Czentnár Simon – Nagy József – Nagy Levente (szerk.): Beszéljétek el dicsőségét: Conferentia Rerum Divinarum 6., Budapest, KRE – L'Harmattan, 2019, 73–85.
2019 Hasonlóságok és különbségek Ágoston és Kálvin hermeneutikájában, in: D. Tóth Judit – Papp György (szerk.): Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában. Válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság XVII. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból, Sárospatak, Hernád Kiadó, 2019, 64–84.
2018 Kamatoztatott örökség: Kurucz György (szerk.): Protestantism, Knowledge and the World of Science, Credo XXIV, 2018/1–2, 128-130.
2018 Fabiny Tibor: Az eljövendő árnyékai. A figurális-tipológiai olvasás (recenzió), Vigilia LXXXIII, 2018/8, 631–634.
2017 Kálvin hermeneutikája – két megközelítésben, Theologiai Szemle, Új Folyam LX, 2017/4, 276–283.
2017 Paul Ricoeur: Bibliai hermeneutika (recenzió), Vallástudományi Szemle XII, 2017/1, 141–145.
2016 Az ábrahámi szövetség és a keresztség kapcsolata Kálvin előtt, Protestáns Téka 10, 2016/2, 10–17.

Egyéb tudományos tevékenység

2023 Reformátusok Lapja 67, 2023/28, 16–17.
  Megigazulás és megszentelődés
2023 Reformátusok Lapja 67, 2023/2, 12–13.
  Isten törvénye
2022 Reformátusok Lapja 66, 2022/41, 10–11.
  Isten szövetsége
2022 Reformátusok Lapja 66, 2022/24, 16–17.
  Isten tulajdonságai
2021 Lelkésztovábbképzés, Dunamelléki Református Egyházkerület,
  Előadás: A progresszív teológia etikai következményei
2021– Szociáletikai bizottsági tagság, Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
2021 Reformátusok Lapja 65, 2021/22, 7.
  Vezércikk: A Szentháromság vasárnapján
2019 Reformátusok Lapja 63, 2019/51, 37.
  Rövid írás: Miért lett Isten emberré – Kálvin szerint?
2019 Lelkésztovábbképzés, Dunántúli Református Egyházkerület,
  Előadás: A II. Helvét Hitvallás a mai teológus szemével
2019 Beszéljétek el dicsőségét: Conferentia Rerum Divinarum 6., Budapest, KRE – L'Harmattan, 2019.
  Társszerkesztő (Nagy József és Nagy Levente mellett)
2018–2019 KRE-DIt, A Károli Gáspár Református Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának online tudományos folyóirata (www.kre-dit.hu)
  Alapító tag, az első három szám szerkesztője, a weboldal készítője
2018– Hermeneutikai Kutatóintézet, Egyesített Bibliaolvasó Kutatócsoport
  Munkatárs
2017–2020 Károli Gáspár Református Egyetem, Hittudományi Kar
  Oktatási tevékenység a doktori iskola keretén belül: Dogmatika 1–2 (levelezős vallástanár szak, hittanár-nevelőtanár szak); Hitvallásismeret (levelezős vallástanár szak); Teológiai enciklopédia (teológus-lelkész szak); „Krisztus ismerete tündököljön” – Kálvin János hermeneutikája az első korinthusi levélhez írt magyarázata alapján (szeminárium)
2017 VI. Conferentia Rerum Divinarum
  Társszervező (Nagy József és Nagy Levente mellett)
2016–2018 Károli Gáspár Református Egyetem, Hittudományi Doktori Iskola
  Doktorandusz képviselő
2016–2019 Gyülekezeti kereteken belül további tudományos előadásokat tartottam és írásokat jelentettem meg (Budapest Józsefvárosi Református Egyházközség).

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ