Filozófia Tanszék

Tanszékvezető: Prof. Dr. Pethő Sándor tanszékvezető, egyetemi tanár

Oktató:
Dr. habil. Kendeffy Gábor egyetemi docens

Oktatott tárgyak: vallásfilozófia, logika, filozófia történet, általános filozófia, esztétika

A Filozófia Tanszék a KRE HTK legfiatalabb tanszéke, 2004-ben alakult két teljes állásban, és két másodállásban foglalkoztatott oktatóval. Jelenleg két teljes, és egy másodállású oktató dolgozik itt. A Tanszék  örömmel és büszkén vállalt szellemi elődei közé tartozik, a jóval korábban az intézményen oktató, jelentős magyar filozófus, Bartók György.

A tanszék alapításának alapgondolata, egyszersmind intézményi ars poetica-ja a teológia és a filozófia között meglévő, alapvetően XIX. századi, de középkori előzményekre visszanyúló, mára időszerűtlené vált alá-fölérendeltségi viszony felszámolása.

A Filozófia Tanszék a nappali és levelező képzésben tanuló teológusok, hittantanárok oktatása mellett ellátja a KRE BTK, ÁJK hallgatóinak, illetve a külső helyszíneken (pl. Kecskeméten) folyó képzéseken tanulóknak a filozófiai tárgyakkal kapcsolatos igényét is. Az oktatott tárgyak sokfélék. A bevezető filozófiai kurzusok mellett munkatársaink jelentős óraszámban és jelentős számú hallgatónak oktatnak filozófiatörténetet, vallásfilozófiát, hirdetnek meg latin, görög, szövegolvasó szemináriumokat, antik irodalmi és filozófiai szövegelemző órákat. A Tanszék tudományos spektruma meglehetősen széles. A késő antik, kora keresztény és patrisztikus irodalomtól, a vallásfilozófián és a politikai teológián át egészen az újabb kori filozófiatörténetig, pl. a klasszikus német filozófiáig terjed.

A Tanszéknek szoros szellemi kapcsolata van a HTK Rendszeres Teológiai Tanszékével. Ennek egyik bizonyítékai a közösen tartott, műfajában kísérleti jellegű, más intézményben eddig meg nem honosodott képmeditációs kurzusok. Szintén erős szakmai és személyi kapcsolatuk van a KRE BTK Szabadbölcsészeti Tanszékével, melyen belül a vallástudományi szakiránynak mind kidolgozásában és akkreditáltatásában, mind hallgatóinak oktatásában számottevő mértékben vesznek részt a Filozófiai Tanszék oktatói.

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ