Ösztöndíjak

A KRE hallgatói számára akár az önköltségi díj 100%-át visszafizető ösztöndíjrendszert működtet.

 

1. Károli Gáspár Ösztöndíj

A Károli Ösztöndíj célja, hogy támogassuk az 1. helyen hozzánk jelentkező tehetséges és önköltséges képzésben részt vevő hallgatókat, akik egyetemünk polgáraivá válnak.

Az ösztöndíjra minden elsőéves, önköltséges hallgatónk jelentkezhet, aki teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy mesterképzésben vesz részt és 1. helyen jelölte meg egyetemünket.

Tovább...

2. Károli Kiválósági Ösztöndíj

Ösztöndíjunkkal azokat a nappali munkarendű, Egyetemünket első helyen megjelölt, első éves alapképzésben vagy osztatlan mesterképzésben részt vevő hallgatóinkat jutalmazzuk, akik előkelő helyezést értek el valamely középiskolai versenyen.

Tovább...

3. Szociális alapú ösztöndíjak:

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

Az ösztöndíj olyan pénzbeli szociális támogatás, amit az ösztöndíjhoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok adományoznak szociális jogosultság alapján.

 

Rendkívüli szociális ösztöndíj

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás a jogosultság igazolása esetén. Az alaptámogatás igénylő adatlap leadási határideje minden hónap 20. napjáig, helyszín: KARI HÖK Iroda. Az támogatás igényléséhez szükséges adatlap letölthető itt.

 

Rendszeres szociális ösztöndíj

A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás a jogosultság igazolása esetén.

Pályázati kiírás a rendszeres szociális támogatás igényléséhez

A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: KRE) Szociális Bizottsága 2019/2020/2. félévére pályázatot ír ki rendszeres szociális támogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ ba) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51 / 2007. (III.26) Kormányrendelet 16. és 21. §-a és a KRE Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) III. 2. sz. melléklet Hallgatói térítési és juttatási szabályzat II. B.-és B / 2) pontja alapján.

Leadási időszak: 2020. február 10-21.
Leadási határidő: 2020. február 21. 16:00 óra (péntek)

FIGYELEM! A pályázati adatlap benyújtása kötelező, hiánya a pályázat érvénytelenségét és elutasítását vonja maga után.
A pályázatok papír alapon adhatók le a Hallgatói Önkormányzat irodáiban, ügyfélszolgálati idő alatt SZEMÉLYESEN vagy –meghatalmazott személy által!

Portán leadott pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. Az ügyfélszolgálati idő a hirdetőtáblán megtalálható.
A határidő után leadott pályázatok nem kerülnek elbírálásra!

A LEADÁSI HATÁRIDŐN TÚL HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG! A Hallgatói Önkormányzat és a Szociális Bizottság a rendelkezésre álló iratok alapján fog eljárni a pályázatok elbírálása során.

 


4. Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíj félévente kerül odaítélésre 5 hónapon keresztül. A tanulmányi ösztöndíjban a KRE hallgatóinak legjobban teljesítő 50%-a részesülhet, az ösztöndíjat az elért tanulmányi eredmények alapján nyerhető el.


5. Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj

Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj a teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgatók részére a képzési időszakon belül a tantervi követelményeken túlmenő kiemelkedő szakmai, tudományos, közéleti, kulturális és sport tevékenységért kiemelt ösztöndíj adományozható egy félév időtartamra rendszeres havi juttatás formájában, vagy egyszeri alkalommal.


6. Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Új leadási határidő: 2019. július 1. hétfő 14.00 óráig!

I. Tájékoztató a 2019/2020. tanévi Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati felhívásához

  • Az oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz - tanévenként - a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.
  • A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra szóló pályázatot a felsőoktatási intézmény írja ki.
  • A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma a Károli Gáspár Református Egyetemen – a 2019/2020. tanév vonatkozásában – 26 fő.
  • Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege Nftv.114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 2019-ben 40.000 Ft havonta.
  • A 2019/2020. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2019/2020. tanévben folyósítható.

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat benyújtásának részleteiről tájékozódjanak a részletes pályázati útmutatóban, amely az alábbi linken letölthető: itt!

II. Kik pályázhatnak:
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra a Károli Gáspár Református Egyetem azon hallgatói jogosultak, akik:

  • a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatának benyújtását megelőző két félévre bejelentkezett, és ebben a két félévben legalább 55 kreditet megszerzett
  • az alábbi felsorolt képzéseink valamelyikén államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas) képzésben, vagy költségtérítéses (önköltséges) formában részt vettek:
   • teljes idejű alapképzésben,
   • teljes idejű mesterképzésben,
   • teljes idejű osztatlan képzésben.

 

III. A pályázatok leadásának határideje, helye:
2019. július 1. hétfő 14.00 óráig kell zárt borítékban benyújtani a Karok Dékáni Titkárságára az alábbi kötelező mellékletekkel együtt:

1. pályázati adatlap: letölthető itt

2. az egyetem rektorának címzett indoklást tartalmazó levél (Maximum egy oldal terjedelmű, melyben a hallgató az esetében beszámítható eredményeket sorolja fel.)

3. igazolások:

 • indexmásolat
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata
 • egyéb igazolások (ha vannak) pl.:
  • OTDK helyezést igazoló oklevél fénymásolata,
  • OTDK helyezés nélküli részvételről szóló igazolás fénymásolata,
  • OTDK különdíjról szóló oklevél fénymásolata,
  • Kutatási projektben való részvétel vagy szakkollégiumi tevékenységről szóló igazolás,
  • OTDK-n kívüli egyéb szakmai/tanulmányi versenyeken való részvétel
  • Publikációk, pályamunkák, előadások
 • közéleti, sport- és egyéb tevékenység (ha vannak):
  • Hallgatói közéleti tevékenység (hallgatói önkormányzat, kollégiumi tisztség, rendezvények szervezése stb.)
  • Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenység
  • Aktív igazolt versenyszerű sporttevékenységről szóló igazolás

 

A Kari rangsor legkésőbb 2019. július 10-én szerdán 14.00 óráig a Karon kihirdetésre kerül, mellyel kapcsolatban a hallgatók
2019. július 16-án kedden 16.00 óráig jogorvoslati kérelemmel élhetnek a Kar vezetőjénél.

A hallgató nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban egy felsőoktatási intézményben részesülhet. Amennyiben több felsőoktatási intézmény tesz javaslatot ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban a felsőoktatási intézményben részesül nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt.


7. Sporttevékenységért járó ösztöndíj

A pályázati felhívás azoknak a Károli Gáspár Református Egyetemmel (a továbbiakban: Egyetem) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali munkarendű hallgatóknak szól, akik egyetemi keretek között, a tanulmányi követelmények teljesítése mellett aktívan versenyszerű sporttevékenységet végeztek, és ezzel nagymértékben hozzájárultak a sportélet sikereihez és fejlődéséhez.

Tovább...

Következő események


Sport a Károlin

Sport a Károlin

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

 

Youtube