Minőségbiztosítás

(Frissítve: 2022.03.01)

A Károli Gáspár Református Egyetem a Magyarországi Református Egyház felsőoktatási intézményeként a keresztyénség örökérvényű értékeit követve és a több évszázada ránk hagyományozott református örökségre építve kívánja nevelő, oktató és tudományművelő tevékenységével szolgálni a nemzet és az Egyház javát. Mint keresztyén egyetem, elkötelezett a keresztyénség védelme, és különösen európai megőrzése mellett.

A bibliafordító Károli Gáspár, gönci tudós református prédikátor magyar művelődést meghatározó, tudományos igényességű, tökéletességre törekvő és mások hasznát szem előtt tartó munkásságának szellemében a nevét viselő Egyetem olyan szellemi központtá igyekszik válni, amelyet a minőségtudat, a társadalmi felelősségvállalás, a szolidaritás, valamint az értékalapú tevékenység és aktivitás jellemez. Mindeközben az Egyetem tisztában van azzal is, hogy emberként, teremtményként ez a teremtett világ jelenti az otthont és az életteret, ezért a nevelés, oktatás és kutatás során is fontos szerepet kap a teremtett környezet megóvásának tudatosítása.

Az Egyetem célja, hogy hallgatói minőségi oktatást kapjanak minőségi tanulási környezetben; hogy oktatói magas színvonalon, ugyanakkor örömmel végezzék oktatási feladataikat és tudásuk legjavát kamatoztassák kutatásaik során; hogy végzettjei az Egyetem által képviselt értékeket és igényességet vigyék tovább munkájuk során. Biztosítani kívánja, hogy végzett hallgatói a munkaerőpiacon hasznosítható és továbbfejleszthető, széles alapú, modern tudásbázissal rendelkezzenek és aktív állampolgárokként lépjenek jövőbeli pályájukra. A kutatás és az innováció ösztönzésével támogatja hallgatói és munkatársai egyéni fejlődését, a hazai és nemzetközi kutatásban való érvényesülését. Az Egyetem felelősséget vállal szolgáltatásai minőségéért, a képzés, a kutatás, az alap és kiegészítő tevékenységek magas színvonalon történő ellátásáért, ezek folyamatos fejlesztéséért.

Mindezen cél elérése érdekében a Károli Gáspár Református Egyetem:
‒ kiépíti minőségbiztosítási és irányítási rendszerét, melyet folyamatosan fejleszt és ellenőriz a Felsőoktatási Törvény, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elvárásai, valamint a nemzetközi ajánlások és trendek szerint;
‒ elősegíti az intézményben a minőségkultúra terjedését és fejlődését, arra ösztönzi munkatársait és diákjait, hogy a minőségpolitikát megismerjék, annak célkitűzéseivel azonosuljanak; ismereteiket és tudásukat folyamatosan bővítsék, életvitelükben és munkájukban fokozott igényességet tanúsítsanak;
‒ folyamatosan figyelemmel kíséri a társadalmi és oktatási környezet változásait, tekintetbe veszi a hallgatók sokszínűségét és ezen igényekhez és elvárásokhoz igazítja minőségpolitikáját;
‒ biztosítja dolgozói és hallgatói számára az akadémiai integritást és szabadságot, de keresztyéni szellemben fellép az intolerancia és a diszkrimináció ellen;
‒ biztosítja a magas színvonalú képzést és kutatást támogató környezet megvalósításához a szükséges erőforrásokat.

A Károli Gáspár Református Egyetem vezetése a történelmi gyökerű református kollégiumok értékrendjéhez híven, a református felsőoktatás hagyományainak közvetítésével és gyakorlatban való alkalmazásával aktív szerepet vállal a minőségbiztosítási rendszer működtetésében, fejlesztésében, elkötelezi magát a minőség folyamatos jobbítására való törekvés mellett, és ezt az elkötelezettséget minden munkatársától elvárja.

Budapest, 2020. január 20. napján

Rektor

 

Kari Minőségbiztosítási Bizottság:

2/2022.02.18. sz. KT határozat:
A KT az alábbi Kari Minőségbiztosítási Bizottságot az alábbiakban állítja fel:

  • Dr. habil. Pecsuk Ottó egyetemi docens (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék) – elnök
  • Prof. Dr. Hanula Gergely kutatóprofesszor, egyetemi tanár (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék) – titkár
  • Dr. habil: Egeresi László Sándor egyetemi docens (Ószövetségi Tanszék) – tag
  • Prof. Dr. Karasszon István tanszékvezető, egyetemi tanár (Ószövetségi Tanszék) – tag
  • Dr. habil. Lányi Gábor János egyetemi docens (Egyháztörténeti Tanszék) – tag
  • Flórik Gyöngyi tanulmányi osztályvezető (a nem oktató dolgozók képviseletében) – tag
  • HÖK képviselője – tag
  • Doktori képzés képviselője – tag
  • Két hallgató (a teológia szak és a vallástanár szak képviselői) – tagok

 

Kari Minőségbiztosítási Bizottság ügyrendje

Elégedettség mérések - hallgatói

Elégedettség mérések - oktatói és nem oktatói

OMHV 2016-2020 elemzés
OMHV 2017-2020 elemzés

 

2022
A Kar Minőségbiztosítási Bizottságának minőségcéljai és munkaterve 2022

 

2021
A Kar Minőségbiztosítási Bizottságának minőségcéljai és munkaterve 2021
A Kar Minőségbiztosítási Bizottságának jelentése 2021


2020
Minőségbiztosítási jelentés
A Kar Minőségfejlesztési programja és a vezető munkaterve
Elégedettségi felmérés a hallgatók között
Végzett lelkész szakos hallgatók visszajelzései

2019
Minőségbiztosítási jelentés

2018
Minőségbiztosítási jelentés

2017
Minőségbiztosítási jelentés

2016
Minőségbiztosítási jelentés

Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ