Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék

Tanszékvezető:
Prof. Dr. Siba Balázs, tanszékvezető, egyetemi tanár


Oktatók:
Prof. Dr. Németh Dávid, professor emeritus

Szabóné dr. László Lilla, egyetemi adjunktus

Fodorné dr. Ablonczy Margit, egyetemi adjunktus

Dr. Thoma László, egyetemi tanár


Oktatott tárgyak: valláspedagógia, szakmódszertan, pasztorálpszichológia, valláspszichológia, pojmenika

A Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék a Hittudományi Kar azon kevés tanszékeinek egyike, amelyek nem tekintenek vissza évszázados múltra. Az intézményben folyó pedagógiai és a lélektani oktatás mindazonáltal évtizedekkel megelőzi a tanszék megalakulását. A Budapesti Református Theologiai Akadémia, mint a Hittudományi Kar jogelődje, az állami tanárvizsga kötelező bevezetése (1883. évi XXX. tc.) előtt aktívan részt vett a középiskolai tanárok képzésében. A hallgatóknak az első évfolyamban heti három órában kellett pedagógiát tanulniuk és a lelkészképesítő vizsgák folyamán is számot kellett adniuk lélektani, ill. neveléstani ismereteikről. A tantárgyakat a teológusok olyan neves szakembereknél tanulhatták, mint Gönczy Pál (1855 és 1867 között didaktikát és metodikát tanított).

Az 1924-es tantervrevízió nyomán a teológusok két féléven át heti 2 órában hallgattak valláslélektant a Filozófiai-Pedagógiai-Társadalomtudományi Tanszék szervezésében. A Tanszék 1925-ben kettévált és 1946-ig két részre szakadva működött (Szociológiai-Egyházjogi Tanszék, ill. Filozófiai-Pedagógiai Tanszék). Végül, az ígéretes előzmények ellenére a Teológián az 1953. évi tantervreform nyomán teljesen elmaradt a pedagógia oktatása. 

Míg a nyugati protestáns teológiákon legkésőbb a 70-es években nagy érdeklődéssel és magas szinten foglalkoztak már a valláspedagógia és a pasztorálpszichológia kutatási területeivel, a KRE HTK elődjén, a Budapesti Református Theologiai Akadémián csak a rendszerváltás idején, 1990 nyarán érett meg a helyzet arra, hogy ne csak a felvetés szintjén, hanem a megvalósítás célkitűzésével merüljön fel újra a Kar hallgatóinak pedagógiai, illetve lélektani képzésben való részesülésének gondolata.

Bár dr. Gyökössy Endre már ezt megelőzően – magántanári képesítése megszerzése (1950) és a venia docendi elnyerése után – 1951/52-ben is tartott előadásokat a Theologiai Akadémián azokban a témakörökben, amelyekkel magántanári dolgozatában foglalkozott (pedagógia, pszichológia, valláspszichológia), a 80-as években pedig bekapcsolódott a levelező munkarendű egyházi munkatársképzésbe, a teológus ifjúság szisztematikus képzése e tekintetben csak dr. Pálhegyi Ferenc vezetése alatt valósulhatott meg újra, mégpedig az 1990/91 tanévtől kezdve. A tanszék munkatársai az Akadémia nappali tagozatos hallgatóinak oktatása mellett a katechétaképzésben és az egyházi missziói munkások képzésében is részt vettek.

1994-ben dr. Pálhegyi Ferencnek megvált az intézménytől és tanszékvezetői állást foglalt el a Gyógypedagógiai és Tanárképző Főiskolán. Miután a Budapesti Református Theologiai Akadémia Hittudományi Karként a Károli Gáspár Református Egyetem keretében folytatta tevékenységét, a Kar 1994-ben adjunktusi minőségben dr. Németh Dávidot bízta meg a tanszékvezetői feladatok ellátásával, aki habilitációjának megszerzése után 2002-ben kinevezett egyetemi tanárként folytathatta munkáját a tanszéken.

Dr. Németh Dávid tanári működése alatt a Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék kutatómunkája és oktatási kínálata gyakorlati teológiai hangsúlyt kapott, ezért a Kari Tanács a tanszék elnevezését 1996-ban Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszékké változtatta.

2004-től 2014-ig a Dr. Kaszó Gyula tanársegédként majd adjunktusként dolgozott a tanszéken, 2014-től Dr. Siba Balázs adjunktusként, majd a habilitációját követően 2017-től docensként, 2020-tól pedig Szabóné dr. László Lilla adjunktusként vesz részt a tanszéken folyó oktató- és kutatómunkában. A tanszék kiemelt figyelmet szentel a tehetséges hallgatók továbblépése segítésének, valamint a tudományos életre való felkészítésének: 2009 és 2020 között öt doktori fokozatszerzésre került sor, valamint 2019-ben elkezdődött a demonstrátori program, amelynek keretében félévente egy hallgató kapcsolódhat be a tanszék munkájába.

A tanszék máig keresi az utakat, amelyekkel segítheti a hallgatókat a későbbi szolgálati területeikhez szükséges készségek és kompetenciák megszerzésére. Ennek egyik lépése a teológiai szakon 2015-ben bevezetett mintatanterv. A 10 féléves elméleti képzésre alapuló 2 gyakorlati félév helyett a hallgatóknak 3 gyakorlati félévet kell teljesíteniük, amelyből a 7. félév tanrendjét Dr. Siba Balázs vezetésével dolgozta ki a Kar. Ennek keretében a hallgatók különböző egyházközségek életébe kapcsolódnak be, megismerkedve a gyülekezetek, intézmények és missziók mindennapos gyakorlatával. Jelenleg több mint 30 gyakorlati hellyel működünk együtt, és a résztvevők visszajelzései alapján folyamatos a curriculum felülvizsgálata. A 10-11. félév során teljesítendő gyakorlati évben hangsúly került a fogadó mentorlelkészek képzésére és a hallgatók szupervíziójára.

A Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék kutatói munkakapcsolatot vett fel és ápol több külföldi egyetem gyakorlati teológiai műhelyével. A közös kutatás témái a „vallás és vallásosság”, a „gyerek-bibliák” és a „börtönpasztoráció” voltak. Dr. Siba Balázs részvételével a tanszék részt vesz a nemzetközi konfirmációkutatás munkájában. Mai fő kutatási területek a vallásdidaktika elméleti kérdései, a gyülekezetpedagógia teológiai megalapozása és gyakorlata, a pasztorálpszichológia céljainak és feladatainak újraértelmezése, a valláspedagógiai „gyermekteológia-elmélet” alkalmazhatósága családi kontextusban, a pasztorálteológia területén belül a lelkészi hivatás és szerep teológiai vizsgálata, valamint a protestáns spriritualitás teológiai és összehasonlító elemzése. A Tanszék aktív kapcsolatot ápol magyar református testvérintézményeivel határon innen és túl.

A Tanszék a bécsi egyetemmel együttműködve és az ott használt tanterv alapján dolgozta ki és akkreditáltatta a nappali tagozatos és a kiegészítő vallástanárképzés képzési programjait (1998).  Több szakirányú továbbképzési program kidolgozásával és a képzés elindításával gazdagította a Kar képzési kínálatát és járul hozzá az egyházi munkatársak képesítéséhez sajátos munkakörök betöltésére. Ezek a Szaklelkigondozó, a Lelkigondozói szakasszisztens, valamint a Spiritualitás és misszió szakirányú továbbképzési szakok. Az utóbbihoz egy termékeny szakmai műhely is kapcsolódik, mely az évente – félévente megrendezésre kerülő Lelki éhség konferencián ad találkozási lehetőséget a protestáns spiritualitás iránt érdeklődőknek.

A Tanszék feladatának tekinti olyan gyűjteményes kötetek megjelentetését, amelyek a teológián kívüli olvasóközönségnek is lehetővé teszi a Tanszék munkaterületeihez kapcsolódó kutatások eredményeinek publikálását és ezáltal egy szélesebb körű gyakorlati teológiai ismeretterjesztést. Az elmúlt években: Siba Balázs – Szabóné László Lilla – Pángyánszky Ágnes (szerk.): Együtt a hit útján. Gyülekezetpedagógiai kézikönyv. Budapest: Kálvin Kiadó, 2019.; Siba Balázs – Szabóné László Lilla – Lányi Gábor (szerk.): Lelki éhség. A protestáns spiritualitás kérdéskörei. Budapest: Kálvin Kiadó, 2021.

Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ