Dr. Németh Dávid
professor emeritus
E-mail: nemeth.david[kukac]kre.hu

 

Publikációk MTMT

Szakmai önéletrajz KRE:

Cím: Prof. Dr. 
Nem: férfi
Születési év: 1957
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): nemeth.david[kukac]kre.hu
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1992
Tudományág: teológia
Disszertáció címe: Isten munkája és az ember lehetőségei a lelkigondozásban
Oklevelet kiállító intézmény: Budapesti Református Teológiai Akadémia

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1981
Tudományág(ak): teológia
Oklevelet kiállító intézmény: Budapesti Református Teológiai Akadémia

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Debreceni Református Hittudományi Egyetem habilitáció 2001
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Hittudományi kar
Intézet:
Tanszék: Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék
Beosztás: tanszékvezető egyetemi tanár
-A tanszék munkatársa lett 2015-től dr. Siba Balázs, előbb adjunktusként, majd docensként, 2020-tól pedig Szabóné dr. László Lilla adjunktusi minőségben
-A tanszék engedélyeztette és elindította a Szaklelkigondozó, valamint a Spiritualitás és misszió  szakirányú továbbképzési szakokat.

Korábbi munkaadó: Tatabánya-Bánhidai Református Egyházközség
Beosztás: lelkész

Egyéb korábbi munkaadó: Únyi Református Egyházközség
Beosztás: beosztott lelkész


Kutatási és oktatási szakterületek

Valláspedagógia
Vallásdidaktika
Valláslélektan
Pasztorálpszichológia
Poimenika
Katechetika

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

Religionsbegriff der Religionspädagogik, Regensburg 2000-2002 
Forschungskolloquium „Kinderbibel” 2003-tól

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
1994 A vallástanárképzés képzési programjának és tantervének kidolgozása
1994-től Református vallástanár szak, majd a református hittanár-nevelő tanár (református vallás- és nevelőtanár) szakfelelőse
2001 -/ Kaszó Gyula (szerk.), Vallásdidaktikai szöveggyűjtemény
1993-tól MRE Doktorok Kollégiuma Pastorálpszichológiai Szekció szervező titkára, majd elnöke
2005 G. Adam/F. Schweitzer: Etikai nevelés az iskolában (fordította: Kaszó Gyula, szakmailag ellenőrizte és a magyar kiadást szerkesztette: Németh Dávid), Budapest 2005.
2012-től Előadásanyagok PP formában: Katechetika, Poimenika, Pasztorálpszichológia, Vallásdidaktika I.
2014-től Előadás pdf formátumban: Vallásdidaktika II.
2015-től Előadásanyag pp-formában: Valláspedagógia, Pasztorálpszichológia, Pasztorálszichológia története, Pasztorálantropológia, Poimenika, Egyházi és gyülekezeti kommunikáció
- Szaklelkigondozó szakirányú továbbképzési szak KKK-jának és mintatantervének kidolgozása

 

Oktatás és kutatás külföldön

1981/82 Krichliche Hochschule Bielefeld/Bethel kutatómunka 9 hónap
1985/86 Kirchliche Hochschule Bielefeld/Bethel kutatómunka 9 hónap
2007 Theologische Fakultät, Universität Leipzig, oktatás blokkszeminárium (24 óra)

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
német felsőfok C1
   
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Caritas Szociális Díj Tatabánya Város Önkormányzata 1995
Aranygyűrűs Teológiai Doktor MRE Doktorok Kollégiuma 2014
     
MAGYAR ÉRDEMREND tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült   2021

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
MRE Doktorok Kollégiuma tag

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1981/82 Kirchliche Hochschule Bielefeld/Bethel kutatás (9 hónap)
1985/86 Kirchliche Hochschule Bielefeld/Bethel kutatás (9 hónap)
1998 Evangelisch-Theologische Fakultät der Ludwig-Maximilians Universität München kutatás (6 hónap)
1999 Theologische Fakultät der Universität Heidelberg  kutatás (1 hónap)
2007 Theologische Fakultät, Universität Leipzig  oktatás blokkszeminárium (24 óra)
2000/2001 Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien oktatás blokkszeminárium (12 óra)

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Siba Balázs Isten és élettörténet – A narratív identitással kapcsolatos kutatási eredmények gyakorlati teológiai jelentősége ,  fokozatszerzés 2009
Mihalec Gábor A lelkigondozás és a pszichoterápia határkérdései a házassággondozásban, fokozatszerzés 2014
Michna Krisztina A kórházi lelkigondozás rendszerszemlélete, fokozatszerzés 2015
Szabóné László Lilla Gyermekteológia a családi nevelésben, fokozatszerzés 2016
Thoma László Róbert Az önértékelés jelentősége a valláspedagógiában – különös tekintettel a serdülő fiatalok keresztyén nevelésére hit- és erkölcstanórán, fokozatszerzés 2019
Kiss Georgina Orsolya Bűnbánat, hálaadás és közösség az úrvacsorában – pasztorálpszichológiai elemzés  
Péter-Szarka Katalin Spirituális nevelés a református kollégiumokban  
Szilasi Viktória A magyar református valláspedagógia kezdetei európai kontextusban  
Hieble Erika Alkoholbetegek csoportos lelkigondozása  
Molnár Ambrus A gyülekezetépítés pasztorálpszichológiai szempontjai  
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Fodorné Nagy, Sarolta,
KRE
A katechézis kommunikációs problémái 1995
Kaszó Gyula,
Kirchliche Hochschule Wuppertal
Gefängnisseelsorge in Ungarn.
Historische, systemisch-
pastoralpsychologische und theologische
Perspektiven
2006
Kopp Erika,
ELTE
A református középiskolák identitása 2006
Kiss Médea,
DRHE
Istendicsőítés és istentisztelet 2007
Kádár Ferenc,
DRHE
Egyház itt és most. Az ekkleziasztika művelésének alapjai, eredményei és mai lehetőségei 2007
Hodosi Sándor,
DRHE
A felnőttkatechézis református modelljei Magyarországon 2008
Simonfi Zsuzsanna,
ELTE
Az intuíció pedagógiai megközelítése 2010
Pálvölgyi Ferenc,
Selye János Egyetem
A vallás- és erkölcspedagógia új perspektívái 2013
   

 Tanszék gondozásában megjelent művek sora 

Németh D. – Kaszó Gy. (szerk.) Vallásdidaktikai szöveggyűjtemény, Budapest 2001.
Németh D. Hit és nevelés, Budapest 2002.
Adam, G. – Schweitzer, F. (szerk.) Etikai nevelés az iskolában, Budapest 2005.
Németh D. Pasztorálantropológia, Budapest, 2012.
Németh D. Vallásdidaktika, Budapest 2017.
Siba B. – Szabóné László L. – Pángyánszky Á. (szerk.) Együtt a hit útján: gyülekezetpedagógiai kézikönyv, Budapest 2019.

Következő események


Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ