Felvételi információk

A 2019/2020-as tanévre történő felvételi jelentkezésének határideje a Hittudományi Doktori Iskolába 2019. április 30.

A Hittudományi Doktori Iskola adatai:
Tudományág megnevezése: Hittudomány
Képzési forma: Doktori (PhD) képzés
Képzési cél: A tudományos fokozat megszerzésére való felkészítés. A legújabb kutatás-módszertan elsajátítása, felkészítés az önálló tudományos munkára, szakmai konferenciákon való részvételre, lehetőség szerint felsőoktatási gyakorlat megszerzése.
Képzési idő: 8 félév
Munkarend: nappali képzés
Finanszírozás: állami ösztöndíjas, illetve önköltséges
A képzésbe történő belépés követelménye: legalább jó rendű M.A./protestáns teológiai vagy vallástanári egyetemi oklevél és sikeres felvételi vizsga
Nyelvi követelmények: egy államilag elismert középfokú „B2” típusú komplex nyelvvizsga
A képzés zárul: abszolutórium
Az abszolutóriumhoz szükséges kreditek száma: 240
Kreditszerzés módja: tanulmányi munkával, tudományos kutatómunkával megszerzendő, oktatói tevékenységgel megszerezhető kreditek

A Doktori Iskola alprogramjai, programcímei és vezetői:
Ószövetségi alprogram: A Héber Biblia történeti és nyelvészeti vizsgálata (Dr. Karasszon István)
Újszövetségi és Bibliai teológiai alprogram: Az Újszövetség és a korai keresztyénség exegetikai és etikai hagyományai (Dr. Balla Péter)
Rendszeres teológiai és filozófiai alprogram: Rendszeres teológiai és vallásfilozófiai prob-lémák a protestáns teológiai hagyományban (Dr. Szűcs Ferenc)
Egyháztörténeti alprogram: „Semper reformanda” A reformáció gondolata az egyház-történet kor-szakaiban (Földváryné dr. habil. Kiss Réka)
Gyakorlati teológiai alprogram:Párbeszéd a teológia és a társadalomtudományok között a gyakorlati teológiában (Dr. Németh Dávid)

Felvétel a szervezett doktori képzésbe:
A szervezett doktori képzésre felvételi eljárás alapján lehet felvételt nyerni. A felvételi eljárás célja, hogy elfogulatlan és pártatlan eljárás keretében biztosítsa a doktori képzésre leginkább alkalmas, kiemelkedő képességű hallgatók kiválasztását.

12.§ (3) A doktori képzésre olyan magyar vagy külföldi állampolgárok jelentkezhetnek, akik rendelkeznek
– bármely protestáns felekezet Felsőoktatási Intézményében mesterképzésben szerzett teológusi vagy lelkészi, vagy vallástanár/hittanár-nevelői oklevéllel
– egy államilag elismert középfokú „B2” típusú komplex nyelvvizsgával.
– egyéni elbírálás mellett jelentkezhetnek vallástörténet vagy vallástudomány mesterszakos diplomát szerzettek.
Esetükben a 13.§-ban foglaltakon túl a jelentkezést és a felvételt a HDIT/HDHT további követelményekhez kötheti, függetlenül attól, hogy mely felsőoktatási intézményben szerezte az oklevelét.
(4) A felvételnél előnyt élvez a kezdeti igazolt tudományos/szakmai eredmény (pl. publikáció, külföldi részképzés, nyertes OTDK dolgozata, vagy más hasonló tevékenység), vagy a kiváló minősítésű szakdolgozat.
(5) A felvételi eljárás megszervezése a HDIT elnökének feladata.
(6) A doktori képzésre való jelentkezés valamint a felvétel feltételeire illetve a jelentkezéshez szükséges dokumentumok leadásának határidejére a HDIT/HDHT minden év szeptember 15-ig javaslatot tesz az EDHT elnökének.
(8) A záróvizsga előtt álló egyetemi vagy mesterképzésben résztvevő hallgatók esetén, a felvételi döntés feltételes.
(9) A felvételre jelentkezőnek meg kell jelölnie választott kutatási témáját és a felvételi jelentkezési laphoz csatolnia kell választott témavezetője – a témavezetői feladatok ellátásának elfogadását is tartalmazó – támogató nyilatkozatát.

13.§ A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok beadása szükséges a HDI adminisztrátorához:
kitöltött és aláírt jelentkezési lap,
– születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya másolata
– leckekönyv másolata,
– egyetemi, lelkészi vagy „MA” oklevél másolata,
– szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a jelentkező szakmai érdeklődésének összefoglalását is,
– nyelvismeretet bizonyító okmány(ok) másolata,
– TDK tevékenység igazolása, (ha van)
– publikációs jegyzék, (ha van)
– a doktori témáról való elképzelésének legalább két oldalas leírása,
– témavezetői befogadó nyilatkozat,
– a jelentkezési lapon tett nyilatkozat arról, hogy a jelentkező pályázik-e állami ösztöndíjra, illetve, hogy kéri-e felvételét abban az esetben, ha állami ösztöndíjban nem részesül,
– Hittudományi Doktori Iskola jelentkezési díj: 9000 Ft
– az eljárási díjat az OTP 11705008-20436034 számú számlára kérjük utalni és az igazolást a felvételi jelentkezési laphoz szíveskedjék csatolni. Kérjük a megjegyzés rovatban feltűntetni: „NÉV, HTK_PhD felvételi díj”.

A felvételi eljárás:
14.§ (2) A felvételi eljárást a HDIT/HDHT mint felvételi bizottság bonyolítja le. A felvételi bizottságnak nem tagja a HDIT/HDHT doktorandusz képviselője, ugyanakkor tanácskozási joggal tagjai a jelentkezők által felkért témavezetők, illetve a HDI vezetője által felkért szakértők.
(3) A bizottság a jelentkezővel felvételi beszélgetést folytat, hogy képet kapjon a jelölt szakmai intelligenciájáról, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi tudományos jellegű tevékenységéről, nyelvismeretéről. Meg kell győződnie arról, hogy doktori témája tényleg olyan kutatási részterület-e, amely alkalmas arra, hogy kidolgozása folyamatában a doktorandusz – a témavezető irányításával – elsajátítsa a tudományos módszerek alkalmazását, értékelhető tudományos eredményhez jusson, és erről tudományos közlemények, tudományos előadások, majd doktori értekezés formájában bizonyosságot tegyen.
(3) A felvételi eljárásban a bizottság a következő négy kategóriában ad pontokat:
– szakmai intelligencia: max 40 pont
– oklevél (5 évnél nem régebbi): max 20 pont
– eddigi tudományos munka max 20 pont (OTDK dolgozat, helyezés, publikáció): max 20 pont
– nyelvismeret: max 25 pont

Nyelvtudás értékelése nyelvvizsgánkként:
– államilag elismert középfokú „B2” típusú komplex: 15 pont
– államilag elismert felsőfokú „C1” típusú komplex: 20 pont
– két államilag elismert középfokú „B2” típusú komplex: 25 pont
– közepes minősítésű szakfordítói oklevél: 20 pont
– jeles vagy jó minősítésű szakfordítói oklevél: 25 pont
– továbbá a felvételi beszélgetést saját kérésre idegen nyelven jól abszolválók 5 pontot kapnak.
(4) Öt évnél régebben kiállított egyetemi oklevél esetén az oklevél nem pontozható, ekkor a szakmai intelligencia és az addigi tudományos munka maximális pontszáma maximum 10-10 ponttal növelhető.
(5) Külföldi jelentkezők esetén a felvétel feltételeit, követelményeit és a pontozási rendszert a HDIT/HDHT határozza meg.
(6) A felvételhez legalább 60 pont szükséges, de a felvételi minimum ponthatárt a HDIT/HDHT határozza meg.

A 15.§ (1) A HDIT/HDHT a jelentkezéshez bekért dokumentumok és a felvételi beszélgetés értékelése valamint a Doktori Szabályzat 31§ (2)-(3) alapján dönt a felvettekről, rangsorolja a felvetteket, majd a rangsort az ösztöndíjas helyek elosztása céljából felterjeszti az EDHT felé.
(2) Az EDHT döntését követően a felvételről szóló döntésről a jelentkezőt 8 napon belül írásban értesíteni kell. A felvételről szóló határozatban közölni kell a képzésben történő részvétel feltételeit (fizetendő díjak, térítések, támogatások, kedvezmények stb.), valamint a jogorvoslati lehetőségre szóló felhívást.
(3) A felvételi rangsort és a felvételről szóló döntést az érintettek írásos értesítése mellett a kari hirdetőtáblán is közzé kell tenni.
(4) Az államilag finanszírozott és a költségtérítéses képzésre jelentkezők azonos követelmények és feltételek alapján vesznek részt a felvételi eljárásban.

16.§ (2) A Magyarországi Református Egyház lelkészi jellegű tagjainak felvétele esetében a doktorandusz felvételéről a doktori iskola adminisztrátora írásban tájékoztatja az illetékes egyházkerület Püspöki Hivatalát.

A felvételi vizsga időpontjáról a jelentkezőket személyesen értesítjük.