Képzési terv

KRE Hittudományi Doktori Iskola Képzési terve
hatályos 2020.02.01-től

Tudományág megnevezése: Hittudomány
Képzési forma: Doktori (PhD) képzés
Képzési cél: A tudományos fokozat megszerzésére való felkészítés. A legújabb kutatásmódszertan elsajátítása, felkészítés az önálló tudományos munkára, szakmai konferenciákon való részvételre, lehetőség szerint felsőoktatási gyakorlat megszerzése.
Képzési idő: 8 félév
Tagozat: nappali képzés
Finanszírozás: államilag támogatott, illetve költségtérítéses képzés
A képzésbe történő belépés követelménye: legalább jó rendű M.A./protestáns teológiai vagy vallástanári egyetemi diploma és sikeres felvételi vizsga; nyelvi követelmények: egy államilag elismert legalább középfokú „B2” típusú komplex nyelvvizsga
A képzés zárul: abszolutórium
Az abszolutóriumhoz szükséges kreditek száma: 240
Kreditszerzés módja: tanulmányi munkával, tudományos kutatómunkával, oktatói tevékenységgel megszerezhető kreditek

A Doktori Iskola alprogramjai és programcímei:
Ószövetségi alprogram: A Héber Biblia történeti és nyelvészeti vizsgálata
Újszövetségi alprogram: Az Újszövetség és a korai keresztyénség exegetikai és etikai hagyományai
Bibliai teológiai és vallástudományi alprogram: A teljes Szentírás ó- és újszövetségi tanításának vizsgálata
Rendszeres teológiai és filozófiai alprogram: Rendszeres teológiai és vallásfilozófiai problémák a protestáns teológiai hagyományban
Egyháztörténeti alprogram: „Semper reformanda” A reformáció gondolata az egyháztörténet korszakaiban
Gyakorlati teológiai alprogram: Párbeszéd a teológia és a társadalomtudományok között a gyakorlati teológiában

Az ismeretek megszerzésének és ellenőrzésének rendszere:
(a) A doktori képzés 48 hónapos időtartama alatt 240 kreditet kell teljesíteni, melyből a tanulmányi
félévenként 30 kredit megszerzése ajánlott.
(b) A képzés teljes időtartama alatt összesen a kötelező tantárgyak teljesítéséért 86 kredit, szakszemináriumok teljesítéséért minimum 8, maximum 40 kredit, alternatív tantárgyak teljesítéséért minimum 8, maximum 40 kredit, kutatószeminárium teljesítéséért minimum 8, maximum 24 kredit, publikációs tevékenységért minimum 20, maximum 70 kredit, egyéb tudományos tevékenységért (pl. konferencián való közreműködés) minimum 10, maximum 50 kredit, oktatói tevékenységért maximum 50 kredit szerezhető.
(c) A doktorandusznak egy tanulmányi félév alatt minimálisan 15 kreditet kell teljesítenie, mely a következő tanulmányi félévre történő beiratkozás feltétele.
(d) Az a nappali tagozatos ösztöndíjas doktorandusz, aki egy tanulmányi félév során nem teljesít legalább 20 kreditet, a következő tanulmányi félévben ösztöndíj nélkül folytathatja tanulmányait. Ilyen esetben a felszabadult doktori ösztöndíjat a HDIT/HDHT egy költségtérítéses hallgatónak ítélheti oda.
(e) a képzés ideje alatt a hallgatónak legalább két megjelent vagy közlésre elfogadott, kutatási témájához kapcsolódó tudományos publikációt kell felmutatnia.
A teljesített kurzusok értékelése ötfokozatú (1-5) osztályzatokkal, vagy pedig szöveges „jól megfelelt”, „megfelelt”, „nem megfelelt” értékeléssel történik. Az egyes kreditértékeket a meghirdetett tárgyak és témák függvényében a témavezető, az alprogramvezető és a tárgyat meghirdető oktató közösen határozzák meg.

Általános mintatanterv:
Az alábbi mintatanterv az átlagos lehetőségekhez igazítva ad ideális beosztást a doktori kurzus elvégzéséhez. A mintatantervben szereplő tanegységelnevezésekhez alprogramonként és hallgatónként más-más tartalmú tanegység rendelhető. Az egyes tanegységekhez a megfeleltetett mintatantervi kódot kell hozzárendelni. Az alprogramok kidolgozhatják saját egyedi mintatantervüket. Az egyes tanegységleírásokat az oktatóknak félévenként be kell vezetni az elektronikus tanulmányi nyilvántartásba.

I. Ószövetségi alprogram

1. Izrael Istene és a környező népek istenei. Monoteizmus és politeizmus, izraeli vallás és a környező népek vallásai.
2. Írás és a néma tanúságtétel. Régiségtani eredmények és bibliamagyarázat.
3. Írásmagyarázati megközelítések. Módszerek, kommentárok és kézikönyvek az Ószövetség magyarázatában.
4. Izrael Istene és a történelem. Isten üzenete történeti események által. Üdvtörténet és politikai események.
5. Isten szava ember által. Király, pap, próféta és a Messiás – Isten akaratának közvetítői.
6. Az ember coram Deo. Ószövetségi jog, kultusz és az ószövetségi kegyesség.
7. Mi maradt ki az Ószövetségből? Könyvek gyűjteménye, kánon(ok), ill. az ószövetségi szöveg hagyományozása.

II. Újszövetségi alprogram

1.    A szinoptikus kérdés mai megközelítései
2.    A Jézus-élete kutatás története
3.    János evangéliuma sajátosságai
4.    Az evangéliumok keletkezéstörténete és a szóbeli hagyomány kérdése
5.    Az Apostolok Cselekedetei műfaji sajátosságai és történeti adatainak hitelessége
6.    Pál apostol „új megközelítése”
7.    Pál apostol teológiájának irányvonalai levelei írásmagyarázati elemzése fényében
8.    A Zsidókhoz írt levél sajátosságai
9.    Az Egyetemes levelek írásmagyarázati problémái
10.  A Jelenések könyve megközelítési lehetőségei
11.  Az újszövetségi kánontörténet eredményei a mai kutatásban
12.  Az újszövetségi szövegtörténet eredményei a mai kutatásban
13.  Újszövetségi bevezetéstani alternatívák
14.  Válogatott újszövetségi szakaszok írásmagyarázata a görög szöveg alapján


III. Bibliai Teológiai és Vallástudományi alprogram

1. Az ószövetségi bibliai teológia kialakulása
2. Bűn-büntetés-bűnbocsánat
3. Az Ószövetség antropológiája
4. Az Ószövetség és az Újszövetség kapcsolata
5. A kánon értelmezésének útjai a bibliai teológiában
6. A páli teológia hangsúlyai
7. A történeti Jézus kutatásának dilemmái


IV. Rendszeres teológiai és filozófiai alprogram

1. A keresztyén ókor egy kiemelkedő dogmatikai témájának és egy teológusának beható ismerete
2. A skolasztikus teológia egy kiemelkedő művének beható ismerete
3. A reformátori teológia átfogó ismerete, különösen egy reformátor valamely művének bemutatása
4. A protestáns ortodoxia egy teológusának beható ismerete
5. A pietizmus és puritanizmus egy jelentős személyiségének és műveinek ismertetése
6. A XIX. század egy jelentős protestáns teológusának bemutatása egy művének ismertetésén keresztül
7. A XX. század teológiai irányzatai egy kiemelkedő protestáns teológusának bemutatása egy -egy művén keresztül
8. Az ökumenikus mozgalom bemutatása - egy-egy dokumentumának beható elemzésével

Megj.: A téma kapcsolódhat áttételesen a disszertáció kutatási területéhez, de nem lehet azonos vele.


V. Egyháztörténeti alprogram

1. Az egyháztörténetírás története, főbb iskolái és megközelítései
2. A magyar reformáció története és sajátságai
3. A kálvini irány hatása a művelődés, politika, kultúra és tudomány világára
4. A magyar reformátusság művelődéstörténete
5. A református egyházalkotmány és -szervezet kialakulása és változásai különös tekintettel
a magyar reformátusságra
6. A magyar reformátusság társadalomtörténete
7. Az államhatalom magyar reformátusokhoz való viszonya a reformáció korától 1990-ig
8. Kegyességi irányzatok a magyar református egyházban a 17. századtól a 20. század közepéig


VI. Gyakorlati teológiai alprogram

1. A gyakorlati teológia meghatározó koncepciói a XIX.-től a XXI. századig
2. Az elvi és a gyakorlati homiletika története és mai kérdései
3. Az istentisztelet és a liturgia teológiai és történeti szempontjai
4. A pasztorálpszichológia fejlődése és párbeszéde a pszichológiával a XX. század elejétől napjainkig.
5. A mai valláspedagógia elméletei és módszertana
6. Gyülekezetépítési koncepciók teológiai megalapozása és gyakorlati következtetései

 

PhD mintatanterv 2020. december 21-től
PhD mintatanterv 2016-tól
PhD mintatanterv 2014-2020
PhD mintatanterv 2006-2013