Képzési terv

Tudományág megnevezése: Hittudomány
Képzési forma: Doktori (PhD) képzés
Képzési cél: A tudományos fokozat megszerzésére való felkészítés. A legújabb kutatásmódszertan elsajátítása, felkészítés az önálló tudományos munkára, szakmai konferenciákon való részvételre, lehetőség szerint felsőoktatási gyakorlat megszerzése.
Képzési idő: 8 félév
Tagozat: nappali képzés
Finanszírozás: államilag támogatott, illetve költségtérítéses képzés
A képzésbe történő belépés követelménye: legalább jó rendű M.A./protestáns teológiai vagy vallástanári egyetemi diploma és sikeres felvételi vizsga
Nyelvi követelmények: egy államilag elismert középfokú „B2” típusú komplex nyelvvizsga
A képzés zárul: abszolutórium
Az abszolutóriumhoz szükséges kreditek száma: 240
Kreditszerzés módja: tanulmányi munkával, tudományos kutatómunkával, oktatói tevékenységgel megszerezhető kreditek

A Doktori Iskola alprogramjai és programcímei:
Ószövetségi alprogram: A Héber Biblia történeti és nyelvészeti vizsgálata
Újszövetségi és Bibliai teológiai alprogram: Az Újszövetség és a korai keresztyénség exegetikai és etikai hagyományai
Rendszeres teológiai és filozófiai alprogram: Rendszeres teológiai és vallásfilozófiai problémák a protestáns teológiai hagyományban
Egyháztörténeti alprogram: „Semper reformanda” A reformáció gondolata az egyháztörténet korszakaiban
Gyakorlati teológiai alprogram: Párbeszéd a teológia és a társadalomtudományok között a gyakorlati teológiában

Az ismeretek megszerzésének és ellenőrzésének rendszere:
(a) A doktori képzés 48 hónapos időtartama alatt 240 kreditet kell teljesíteni, melyből a tanulmányi félévenként 30 kredit megszerzése ajánlott.
(b) A képzés teljes időtartama alatt összesen a kötelező tantárgyak teljesítéséért 86 kredit, szakszemináriumok teljesítéséért minimum 8, maximum 40 kredit, alternatív tantárgyak teljesítéséért minimum 8, maximum 40 kredit, kutatószeminárium teljesítéséért minimum 8, maximum 24 kredit, publikációs tevékenységért minimum 20, maximum 70 kredit, egyéb tudományos tevékenységért (pl. konferencián való közreműködés) minimum 10, maximum 50 kredit, oktatói tevékenységért maximum 50 kredit szerezhető.
(c) A doktorandusznak egy tanulmányi félév alatt minimálisan 15 kreditet kell teljesítenie, mely a következő tanulmányi félévre történő beiratkozás feltétele.
(d) Az a nappali tagozatos ösztöndíjas doktorandusz, aki egy tanulmányi félév során nem teljesít legalább 20 kreditet, a következő tanulmányi félévben ösztöndíj nélkül folytathatja tanulmányait. Ilyen esetben a felszabadult doktori ösztöndíjat a HDIT/HDHT egy költségtérítéses hallgatónak ítélheti oda.
(e) a képzés ideje alatt a hallgatónak legalább két megjelent vagy közlésre elfogadott, kutatási témájához kapcsolódó tudományos publikációt kell felmutatnia.

A teljesített kurzusok értékelése ötfokozatú (1-5) osztályzatokkal, vagy pedig szöveges „jól megfelelt”, „megfelelt”, „nem megfelelt” értékeléssel történik. Az egyes kreditértékeket a meghirdetett tárgyak és témák függvényében a témavezető, az alprogramvezető és a tárgyat meghirdető oktató közösen határozzák meg.

Általános mintatanterv:
Az alábbi mintatanterv az átlagos lehetőségekhez igazítva ad ideális beosztást a doktori kurzus elvégzéséhez. A mintatantervben szereplő tanegységelnevezésekhez alprogramonként és hallgatónként más-más tartalmú tanegység rendelhető. Az egyes tanegységekhez a megfeleltetett mintatantervi kódot kell hozzárendelni. Az alprogramok kidolgozhatják saját egyedi mintatantervüket. Az egyes tanegységleírásokat az oktatóknak félévenként be kell vezetni az elektronikus tanulmányi nyilvántartásba.

PhD mintatanterv 2016-tól
PhD mintatanterv 2014-2020
PhD mintatanterv 2006-2013