Oktatók

KRE Hittudományi Doktori Iskola
doktori témavezetői és a meghirdetett kutatási témák listája a 2021/2022-es tanévre

A 2021. január 22. és 27. között tartott elektronikus HDHT ülés 1. sz. melléklete1

 

Doktori témavezető

Kutatási terület

Javasolt doktori témák

Balla Péter

Újszövetség:
- Újszövetségi kánontörténet
- Újszövetségi irodalom

- Az Újszövetség teológiájának egysége és sokszínűsége
- Pál „új megközelítése” a Római levélben és a Galata levélben
- A jézusi és a páli teológia kapcsolata
- Pál apostol korinthusi levelezése
- Újszövetségi kánontörténet
- Családetikai kérdések az evangéliumi hagyományokban

Balla Ibolya

- Ószövetségi írásmagyarázat: prófétai irodalom, bölcsességirodalom
- Deuterokanonikus irodalom Izráel kor- és vallástörténete az ókori Közel-Kelet kontextusában
- Bibliai Bölcsességirodalom
- Az írópróféták
- Az Ószövetség mint „trauma/krízisirodalom”
- Deuterokanonikus Bölcsességirodalom
- Az Írópróféták és a Bölcsességirodalom kapcsolata

Egeresi László Sándor

- Héber nyelvészet és epigráfia
- Szíria-Palesztina vallástörténete

- Egyéni panaszénekek a zsoltárok könyvében

Hanula Gergely

- Patrisztika
- Újszövetség
- Nyelvészet

- A vallásos nyelv teológiai vizsgálata
- A görög egyházatyák Szentírás-magyarázatának recepciója
- Az Újszövetség görög nyelve
- A magyar református lelkészképzés lehetőségei. Oktatásszervezési, módszertani és az oktatás tartalmát érintő vizsgálatok

Horváth Erzsébet

Egyháztörténet:
- Egyetemes egyháztörténet
- Magyar egyháztörténet
- Egyházi oktatás története

- 16-17. századi oktatás és a reformáció összefüggései
- Kálvin és a Reformáció hatása a társadalomra

Karasszon István

Ószövetség-tudomány

- orientalisztika
- sémi nyelvészet
- ószövetségi irodalomtörténet,
- ószövetségi írásmagyarázat,
- Izrael története

- Szemantikai változások a sémi nyelvek fejlődésében
- A prédikátorok könyvének újabb magyarázatai
- Templomrenoválás Izráelben
- Az Énekek éneke és a művészetek
- Prófétai könyv és prófétai egyéniség
- Izraeli történelem és Biblián kívüli történetírás

Kendeffy Gábor

Filozófia:
- patrisztikus filozófia és teológia
- az egyházatyák filozófiája
- hellenisztikus filozófia
- Lactantius teológiai rendszere és előzményei
- Augustinus ismeretelmélete, antropológiája
- Ókeresztény teológia és filozófia
- Ókeresztény szerzők recepciója az újkori gondolkodásban
- Középkori teológia és filozófia
- Ókori filozófiai hatások a Szentírásban
- Az ókori filozófia recepciója az újkori teológiai gondolkodásban
- Az újkori teológiai gondolkodás előzményei az antik vallásokban és filozófiákban

Kocsev Miklós

Gyakorlati teológia:
- gyülekezetépítés
- pasztorálpszichológia
- liturgia

- Református liturgia lehetőségei
- Lehetőségek és kihívások a homiletikai palettán
- A lelkész személyisége és a lelkészi identitás
- A gyülekezetépítés elmélete és gyakorlata református egyházi összefüggésben
- A kontextuális lelkigondozás

Kodácsy Tamás

- vallás és természettudomány
- keresztyén dogmatörténet
- rendszeres teológia
- ökoteológia

- Feltörekvő technológiák teológiai etikája
- Ökoteológia
- Vallás és természettudomány kapcsolata
- Korai dogmatörténet
- Kortárs eszkatológia
- Kijelentéstan

Lányi Gábor

 

-Kegyességi irányzatok a XIX – XX. században

Literáty Zoltán

- Homiletika, retorika,
- kommunikáció, diakónika,
- gyakorlati teológia
- Performatív igehirdetés
- 19. és 20. századi gyakorlati teológusok munkásságának értékelése
- Az igehirdetés formájának jelentősége
- Amerikai homiletika az ezredfordulón
- Gyülekezetépítés városi és falusi kontextusban
- A magyar diakónika történeti, teológiai és gyakorlati rendszerezése
- Timothy Keller teológiai munkásságának feldolgozása és értékelése
- Prédikálás és kultúra
- Prédikálás és korreláció

Németh Dávid

Gyakorlati teológia:
- pásztorálpszichológia,
- katechetika,
- valláspedagógia

- A lelkigondozás életértelmező funkciója
- A vallásosság és a spiritualitás élettörténeti változásainak valláspedagógiai szempontjai
- A lelkigondozás és a pszichoterápia határkérdései

Németh Tamás

Óegyházi teológia és annak hatása a reformátori teológiára.

- Óegyházi teológia és hatása a reformációra
- Reformátori teológia
- A reformáció kevésbé ismert teológusa G. Farel

Pap Ferenc

- Bibliai teológia, Istentisztelet- és kultusztörténet

- Interdiszciplináris kultusztörténeti kutatások
- Protestáns liturgiatörténet
- Az Újszövetség és a korai keresztény kultusz kapcsolata

Pecsuk Ottó

Újszövetségi teológia, írásmagyarázat és vallástörténet:
-    Pál apostol teológiája
-    Újszövetségi kortörténet
-    Az őskeresztyénség története

- Pál apostol teológiája (pl. megigazulástan)
- Páli levelek egzegézise
- Újszövetségi és őskeresztyén kor- és vallástörténet
- A bibliafordítás elmélete és gyakorlata
- A LXX fordítási kérdései
- A Vulgata fordítási kérdései

Pethő Sándor

Filozófia:
- Filozófiatörténet
- Filozófia
- Vallásfilozófia

- Modernitás és posztmodern a filozófiában és a teológiában
- A sacrum és politicum kapcsolata új és legújabb kori filozófiában.
- A filozófiai és teológiai gondolkodás kapcsolatának történeti és elméleti modelljei

Siba Balázs

- Narratív identitás és vallás
- Konfirmációs munka Európában
- Spiritualitás és identitás
- Pasztorálteológia
- Valláspedagógia a XXI. században
- Lelkiség és vezetés az egyházban
- A kooperativitás elmélete és módszerei a vallástanári gyakorlatban
- A protestáns spiritualitás megélésének egyéni és közösségi aspektusai
- Misszió és gyülekezetépítés a XXI. században
- Vallásos identitás és az élettörténet kapcsolata
- Paradigmaváltások a gyakorlati teológiában
- Életünk rítusai teológiai megközelítésben
- Szexuáletikai kérdések a keresztyén nevelésben

Szabó Előd

- A magyar reformátusság XVII. századi történelme és az ehhez kapcsolódó társadalmi, politikai körülmények

- A református egyház élete a Kádár-korszakban
- A magyar protestantizmus a XVII. században
- Egyházi élet Mária Terézia uralkodásának idején
- A Dunántúli Református Egyházkerület a Rákosi diktatúrában

Szabó István

Dogmatika:
- dogmatika
- 20. század magyar teológiatörténete
- szimbolika,

- Igehirdetés és teológia
- Egyház és társadalom
- A 20. század hazai teológiai gondolkodása

Szabóné László Lilla

- Pasztorálpszichológia
- Valláspedagógia
- Protestáns spiritualitás

- Keresztyén spiritualitás a 21. században
- Kisgyermekkori hitfejlődés

Vladár Gábor

Újszövetség:
- Jézus élete kutatás
- Exegetikai módszertan
- Páli levelek
- patrisztikus exegézis

- A kánonképződés kezdetei az újszövetségi iratokban
- A hit továbbadásának formái az Újszövetségben
- Az ószövetségi idézetek funkciója az Újszövetségben

Zsengellér József

Ószövetség:
- Bibliai vallástörténet
- Izrael története
- Ószövetségi bibliai teológia
- Fogság utáni zsidóság
- Samaritanológia

- Zsidóság és a protestantizmus kapcsolata
- Perzsa-hellenisztikus kori zsidóság irodalma, története
- Samaritánus kutatások
- Vallási irányzatok a korai zsidóságban

 [1] Módosítva a HDHT 1/2021.03.16. sz. határozatával

 

A KRE Hittudományi Doktori Iskola intézményen kívüli témavezetői és oktatói:

Prof. Dr. prof. emeritus Szabó András – KRE BTK
Prof. Dr. Fekete Károly – Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Prof. Dr. Szathmáry Béla – Sárospataki Református Teológiai Akadémia
Prof. Dr. Németh Tamás – Pápai Református Teológiai Akadémia (HDHT külső tag)
Prof. Dr. Vladár Gábor– Pápai Református Teológiai Akadémia (HDHT külső tag)
Prof. Dr. Kiss Jenő – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Dr. habil. Kovács Ábrahám – Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Dr. habil. Kool Annemarie – Baptista Teológiai Akadémia
Dr. habil. Bakos Gergely OSB - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
Dr. habil. Etényi Nóra – ELTE Bölcsészettudományi Kar
Dr. habil. Antalóczy Péter - KRE SZEK
Dr. Kaszó Gyula – Szekszárdi Református Egyházközség

Dr. Balla Ibolya – Pápai Református Teológiai Akadémia

Dr. Timoty Noble – Prágai Károly Egyetem
Dr. Ittzés Gábor – Semmelweis Egyetem
Dr. Zalatnay István – KRE BTK
Dr. Szabó Előd - Pápai Református Teológiai Akadémia
Dr. Mészáros Kálmán – Baptista Teológiai Akadémia