Oktatók

A KRE Hittudományi Doktori Iskola doktori témavezetői és a meghirdetett kutatási témák listája:

Témavezető Kutatási terület Javasolt doktori témák
Balla Péter Újszövetség:
- Újszövetségi kánontörténet
- Újszövetségi irodalom
- Pál „új megközelítése” a Római levélben és a Galata levélben
- Az Újszövetség teológiájának egysége és sokszínűsége
- A jézusi és a páli teológia kapcsolata
- Pál apostol korinthusi levelezése
- Újszövetségi kánontörténet
- Családetikai kérdések az evangéliumi hagyományokban
- Élet és halál a Jelenések könyvében
Békési Sándor Rendszeres teológia:
- etika
- teológiai esztétika
- antropológia
- Teológiai esztétika rendszeres vagy történeti megközelítése
- Interdiszciplináris területek apologetikai értelmezése
- Kutatások a teológiai antropológia területén
Egeresi László Sándor - Héber nyelvészet és epigráfia
- Szíria-Palesztina vallástörténete
- Egyéni panaszénekek a zsoltárok könyvében
Hanula Gergely - Patrisztika
- Újszövetség
- Nyelvészet
- A görög egyházatyák Szentírás-magyarázatának recepciója
- A vallásos nyelv teológiai vizsgálata
- Az Újszövetség görög nyelve
Horváth Erzsébet Egyháztörténet:
- Egyetemes egyháztörténet
- Magyar egyháztörténet
- Egyházi oktatás története
- Kálvin és a Reformáció hatása a társadalomra
- 16-17. századi oktatás és a reformáció összefüggései
Karasszon István Ószövetség:
- sémi nyelvészet
- ószövetségi irodalomtörténet
- ószövetségi írásmagyarázat
- Izrael története
- Szemantikai változások a sémi nyelvek fejlődésében
- Prófétai könyv és prófétai egyéniség
- Izraeli történelem és Biblián kívüli történetírás
- Templomrenoválás Izráelben
- Az Énekek éneke és a művészetek
- A prédikátorok könyvének újabb magyarázatai
- Egyiptom és Izrael vallásának kapcsolata az i.e. I-II. évezredben
Kendeffy Gábor Filozófia:
- patrisztikus filozófia és teológia
- Az antik filozófia hatása a 2. sz-i görög egyházatyákra
- Augustinus misztikája
- Augustinus kegyelemtana és akaratfelfogása
- Teodícea az egyházatyáknál
- Teológia és aszkézis az ókeresztény korban
- Cantenbury-i Anselmus filozófiája és teológiája
- Teremtésfelfogások a Krisztus utáni 2. 3. században
- Az ókori kereszténység és a pogány kultuszok
- Ókeresztény szerzők recepciója az újkori gondolkodásban
Kocsev Miklós Gyakorlati teológia:
- gyülekezetépítés
- pasztorálpszichológia
- liturgia
- Gyülekezetépítés és menedzsment mai megközelítései
- Református liturgia lehetőségei
- Lelkigondozás mai gyülekezeti kontextusban
Kodácsy Tamás - vallás és természettudomány
- keresztyén dogmatörténet
- rendszeres teológia
- ökoteológia
- Korai dogmatörténet
- Kortárs eszkatológia
- Kijelentéstan
- Vallás és természettudomány kapcsolata
- Ökoteológia
Literáty Zoltán - Homiletika, retorika
- kommunikáció, diakónika
- gyakorlati teológia
- Az igehirdetés formájának jelentősége
- Amerikai homiletika az ezredfordulón
- A magyar diakónika történeti, teológiai és gyakorlati rendszerezése
- Performatív igehirdetés
- 19. és 20. századi gyakorlati teológusok munkásságának értékelése
- Az igehirdetés helyzete a teológiai tártudományok között
Németh Dávid Gyakorlati teológia:
- pásztorálpszichológia
- katechetika
- valláspedagógia
- A lelkigondozás és a pszichoterápia határkérdései
- A lelkigondozás életértelmező funkciója
- A vallásosság és a spiritualitás élettörténeti változásainak valláspedagógiai szempontjai
Pap Ferenc Bibliai teológia, Istentisztelet- és
kultusztörténet
- Interdiszciplináris kultusztörténeti kutatások
- Protestáns liturgiatörténet
- Az Újszövetség és a korai keresztény kultusz kapcsolata
Pecsuk Ottó Újszövetségi teológia, írásmagyarázat és vallástörténet:
- Pál apostol teológiája
- Újszövetségi kortörténet
- Az őskeresztyénség története
- Bibliafordítás elmélete
- Pál apostol teológiájának kérdései (pl. megigazulástan)
- Újszövetségi bibliai teológia
- Újszövetségi kortörténet
Pethő Sándor Filozófia:
- Filozófiatörténet
- Filozófia
- Vallásfilozófia
- A filozófiai és teológiai gondolkodás kapcsolatának történeti és elméleti modelljei
- Modernitás és posztmodern a filozófiában és a teológiában.
- A sacrum és politicum kapcsolata új és legújabb kori filozófiában.
Siba Balázs - Narratív identitás és vallás
- Konfirmációs munka Európában
- Spiritualitás és identitás
- Misszió és gyülekezetépítés a XXI. században
- Lelkiség és vezetés az egyházban
- Vallásos identitás és az élettörténet kapcsolata
- Valláspedagógia a XXI. században
- A kooperativitás elmélete és módszerei a vallástanári gyakorlatban
Szabó Előd - A magyar reformátusság XVII. századi történelme és az ehhez kapcsolódó
társadalmi, politikai körülmények
- A magyar protestantizmus a XVII. században
- A református egyház élete a Kádár-korszakban
- A Dunántúli Református Egyházkerület a Rákosi diktatúrában
- Egyházi élet Mária Terézia uralkodásának idején
Szabó István Dogmatika:
- dogmatika
- 20. század magyar teológiatörténete
- szimbolika
- A 20. század hazai teológiai gondolkodása
- Egyház és társadalom
- Igehirdetés és teológia
Szűcs Ferenc Dogmatika:
- dogmatörténet
- dogmatika
- hitvallások
- Kutatások a trinitástan nagy toposzaihoz kapcsolódva
- Kutatások az ekkléziológia témakörében
- A keresztyén etika és a mai nagy társadalmi problémák összefüggése
Vladár Gábor Újszövetség:
- Jézus élete kutatás
- Exegetikai módszertan
- Páli levelek
- patrisztikus exegézis
- A kánonképződés kezdetei az újszövetségi iratokban
- A hit továbbadásának formái az Újszövetségben
- Az ószövetségi idézetek funkciója az Újszövetségben
Xeravits Géza Ószövetség:
- Bibliai vallástörténet
- Az ÓSZ költői irodalma
- Korai zsidó irodalom
- Qumrán
- Qumráni közösség története és irodalma
- Deuterokanonikus irodalom
Zsengellér József Ószövetség:
- Bibliai vallástörténet
- Izrael története
- Ószövetségi bibliai teológia
- Fogság utáni zsidóság
- Samaritanológia
- Vallási irányzatok a korai zsidóságban
- Perzsa-hellenisztikus kori zsidóság irodalma, története
- Samaritánus kutatások
- Zsidóság és a protestantizmus kapcsolata

 

A KRE Hittudományi Doktori Iskola intézményen kívüli témavezetői és oktatói:

Dr. Balla Ibolya – Pápai Református Teológiai Akadémia
Dr. habil Etényi Nóra – ELTE Bölcsészettudományi Kar
Dr. habil Fekete Károly – Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Dr. Kaszó Gyula – Szekszárdi Református Egyházközség
Dr. habil Kool Annemarie – Baptista Teológiai Akadémia
Dr. Timoty Noble – Prágai Károly Egyetem