Oktatók

KRE Hittudományi Doktori Iskola
doktori témavezetői és a meghirdetett kutatási témák listája a 2020/2021-es tanévre
A 2020. január 29-én tartott HDHT ülés 1. sz. melléklete[1]

Doktori témavezető Kutatási terület Javasolt doktori témák
Balla Péter Újszövetség:
- Újszövetségi kánontörténet
- Újszövetségi irodalom
- Élet és halál a Jelenések könyvében
- Az Újszövetség teológiájának egysége és sokszínűsége
- Pál „új megközelítése” a Római levélben és a Galata levélben
- A jézusi és a páli teológia kapcsolata
- Pál apostol korinthusi levelezése
- Újszövetségi kánontörténet
- Családetikai kérdések az evangéliumi hagyományokban
Balla Ibolya - Ószövetségi írásmagyarázat: prófétai irodalom, bölcsességirodalom
- Deuterokanonikus irodalom Izráel kor- és vallástörténete az ókori Közel-Kelet kontextusában
- Bibliai Bölcsességirodalom
- Az írópróféták
- Az Ószövetség mint „trauma/krízisirodalom”
- Deuterokanonikus Bölcsességirodalom
- Az Írópróféták és a Bölcsességirodalom kapcsolata
Békési Sándor Rendszeres teológia:
- etika
- teológiai esztétika
- antropológia
- Kutatások a teológiai antropológia területén
- Teológiai esztétika rendszeres vagy történeti megközelítése
- Keresztény etika témái
Egeresi László Sándor - Héber nyelvészet és epigráfia
- Szíria-Palesztina vallástörténete
- Egyéni panaszénekek a zsoltárok könyvében
Földváryné Kiss Réka - Etnológia
- Egyháztörténet
- A XX. század egyéni, közösségi traumái és máig ható emlékezetük
Hanula Gergely - Patrisztika
- Újszövetség
- Nyelvészet

- A vallásos nyelv teológiai vizsgálata
- A görög egyházatyák Szentírás-magyarázatának recepciója
- Az Újszövetség görög nyelve

Horváth Erzsébet Egyháztörténet:
- Egyetemes egyháztörténet
- Magyar egyháztörténet
- Egyházi oktatás története
- Kálvin és a Reformáció hatása a társadalomra
- 16-17. századi oktatás és a reformáció összefüggései
Karasszon István Ószövetség-tudomány
- orientalisztika
- sémi nyelvészet
- ószövetségi irodalomtörténet,
- ószövetségi írásmagyarázat,
- Izrael története
- Szemantikai változások a sémi nyelvek fejlődésében
- A prédikátorok könyvének újabb magyarázatai
- Templomrenoválás Izráelben
- Az Énekek éneke és a művészetek
- Prófétai könyv és prófétai egyéniség
- Izraeli történelem és Biblián kívüli történetírás
Kendeffy Gábor Filozófia:
- patrisztikus filozófia és teológia
- az egyházatyák filozófiája
- hellenisztikus filozófia
- Lactantius teológiai rendszere és előzményei
- Augustinus ismeretelmélete, antropológiája
- Augustinus kegyelemtana és akaratfelfogása
- Teológia és aszkézis az ókeresztény korban
- Cantenbury-i Anselmus filozófiája és teológiája
- Teremtésfelfogások a Krisztus utáni 2. 3. században
- Az ókori kereszténység és a pogány kultuszok
- Az antik filozófia hatása a 2. sz-i görög egyházatyákra
- Ókeresztény szerzők recepciója az újkori gondolkodásban
- Augustinus misztikája
- Teodícea az egyházatyáknál
Kocsev Miklós Gyakorlati teológia:
- gyülekezetépítés
- pasztorálpszichológia
- liturgia
- Református liturgia lehetőségei
- Lehetőségek és kihívások a homiletikai palettán
- A lelkész személyisége és a lelkészi identitás
- A gyülekezetépítés elmélete és gyakorlata református egyházi összefüggésben
- A kontextuális lelkigondozás
Kodácsy Tamás - vallás és természettudomány
- keresztyén dogmatörténet
- rendszeres teológia
- ökoteológia
- Feltörekvő technológiák teológiai etikája
- Ökoteológia
- Vallás és természettudomány kapcsolata
- Korai dogmatörténet
- Kortárs eszkatológia
- Kijelentéstan
Lányi Gábor   -Kegyességi irányzatok a a XIX – XX. században
Literáty Zoltán - Homiletika, retorika,
- kommunikáció, diakónika,
- gyakorlati teológia
- Performatív igehirdetés
- 19. és 20. századi gyakorlati teológusok munkásságának értékelése
- Az igehirdetés helyzete a teológiai tártudományok között
- Az igehirdetés formájának jelentősége
- Az imagináció teológiai és homiletikai aspektusai
- Amerikai homiletika az ezredfordulón
- Gyülekezetépítés városi és falusi kontextusban
- A magyar diakónika történeti, teológiai és gyakorlati rendszerezése
- Timothy Keller teológiai munkásságának feldolgozása és értékelése
- A fogyatékkal élők helye a keresztyén teológiában és egyházban
Németh Dávid Gyakorlati teológia:
- pásztorálpszichológia
- katechetika
- valláspedagógia
- A lelkigondozás életértelmező funkciója
- A vallásosság és a spiritualitás élettörténeti változásainak valláspedagógiai szempontjai
- A lelkigondozás és a pszichoterápia határkérdései
Németh Tamás Óegyházi teológia és annak hatása a reformátori teológiára - Óegyházi teológia és hatása a reformációra
- Reformátori teológia
- A reformáció kevésbé ismert teológusa G. Farel
Pap Ferenc Bibliai teológia, Istentisztelet- és kultusztörténet - Interdiszciplináris kultusztörténeti kutatások
- Protestáns liturgiatörténet
- Az Újszövetség és a korai keresztény kultusz kapcsolata
Pecsuk Ottó Újszövetségi teológia, írásmagyarázat és vallástörténet:
- Pál apostol teológiája
- Újszövetségi kortörténet
- Az őskeresztyénség története
- Pál apostol teológiájának kérdései (pl. megigazulástan)
- Újszövetségi bibliai teológia
- Újszövetségi kor- és vallástörténet
- Bibliafordítás elmélete
Pethő Sándor Filozófia:
- Filozófiatörténet
- Filozófia
- Vallásfilozófia
- Modernitás és posztmodern a filozófiában és a teológiában
- A sacrum és politicum kapcsolata új és legújabb kori filozófiában.
- A filozófiai és teológiai gondolkodás kapcsolatának történeti és elméleti modelljei
Siba Balázs - Narratív identitás és vallás
- Konfirmációs munka Európában
- Spiritualitás és identitás
- Valláspedagógia a XXI. században
- Lelkiség és vezetés az egyházban
- A kooperativitás elmélete és módszerei a vallástanári gyakorlatban
- A protestáns spiritualitás megélésének egyéni és közösségi aspektusai
- Misszió és gyülekezetépítés a XXI. században
- Vallásos identitás és az élettörténet kapcsolata
- Paradigmaváltások a gyakorlati teológiában
- Életünk rítusai teológiai megközelítésben
Szabó Előd - A magyar reformátusság XVII. századi történelme és az ehhez kapcsolódó társadalmi, politikai körülmények - A református egyház élete a Kádár-korszakban
- A magyar protestantizmus a XVII. században
- Egyházi élet Mária Terézia uralkodásának idején
- A Dunántúli Református Egyházkerület a Rákosi diktatúrában
Szabó István Dogmatika:
- dogmatika
- 20. század magyar teológiatörténete
- szimbolika
- Igehirdetés és teológia
- Egyház és társadalom
- A 20. század hazai teológiai gondolkodása
Vladár Gábor Újszövetség:
- Jézus élete kutatás
- Exegetikai módszertan
- Páli levelek
- patrisztikus exegézis
- A kánonképződés kezdetei az újszövetségi iratokban
- A hit továbbadásának formái az Újszövetségben
- Az ószövetségi idézetek funkciója az Újszövetségben
Zsengellér József Ószövetség:
- Bibliai vallástörténet
- Izrael története
- Ószövetségi bibliai teológia
- Fogság utáni zsidóság
- Samaritanológia
- Zsidóság és a protestantizmus kapcsolata
- Perzsa-hellenisztikus kori zsidóság irodalma, története
- Samaritánus kutatások
- Vallási irányzatok a korai zsidóságban

[1] módosítva az 1/2020.03.18. sz. HDHT határozat értelmében

A KRE Hittudományi Doktori Iskola intézményen kívüli témavezetői és oktatói:

Prof. Dr. prof. emeritus Szabó András – KRE BTK
Prof. Dr. Fekete Károly – Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Prof. Dr. Szathmáry Béla – Sárospataki Református Teológiai Akadémia
Prof. Dr. Németh Tamás – Pápai Református Teológiai Akadémia (HDHT külső tag)
Prof. Dr. Vladár Gábor– Pápai Református Teológiai Akadémia (HDHT külső tag)
Prof. Dr. Kiss Jenő – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Dr. habil. Kovács Ábrahám – Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Dr. habil. Kool Annemarie – Baptista Teológiai Akadémia
Dr. habil. Bakos Gergely OSB - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
Dr. habil. Etényi Nóra – ELTE Bölcsészettudományi Kar
Dr. habil. Antalóczy Péter - KRE SZEK
Dr. Kaszó Gyula – Szekszárdi Református Egyházközség

Dr. Balla Ibolya – Pápai Református Teológiai Akadémia

Dr. Timoty Noble – Prágai Károly Egyetem
Dr. Ittzés Gábor – Semmelweis Egyetem
Dr. Zalatnay István – KRE BTK
Dr. Szabó Előd - Pápai Református Teológiai Akadémia
Dr. Mészáros Kálmán – Baptista Teológiai Akadémia