Prof. Dr. Szabó István

 Prof. Dr. Szabó István

Prof. Dr. Szabó István
tanszékvezető, egyetemi tanár

Szakmai önéletrajz

(Bogárdi) Szabó István
Sárbogárd, 1956. 12.14.

Tanulmányok és végzettségek:
1976-1981: teológiai tanulmányok, Budapesti Református Theológiai Akadélmia
1981: első lelkészképesítő vizsga
1982: második lelkészképesítő vizsga
1982-1983: posztgraduális tanulmányok, McCormick Theological Seminary, Chicago, USA
1983: MATS
1994: doktori fokozat KRE HTK
1999: Egyetemi tanár
2002: Habilitáció, Evangélikus Hittudományi Egyetem

Oktatási tevékenység:
198-2014: Pápai Református Theológiai Akadémia, rendszeres teológiai tanszék, tanszékvezető
2015- : KRE HTK, rendszeres teológiai tanszék
2020: KRE HTK, rendszeres teológiai tanszék, tanszékvezető
oktatási terület: rendszeres teológia

Díjak:
Széchenyi díj, 2017

MAGYAR ÉRDEMREND középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetésben részesült, 2021

Kutatási terület:
Rendszeres teológia, dogmatörténet, XVI. századi reformáció, ökológia és teológia, politika-történet

PUBLIKÁCIÓS LISTA:

Könyvek:

1995
Egyházvezetés és teológiai a Magyarországi Református Egyházban 1948 és 1989 között. Doktori értekezés, Societas et Ecclesia 3. Debrecen, 1995, 197 o.
2000
Kérdések Jézushoz, Koinonia, Kolozsvár, 2000, 84 o. (prédikációk)
Beszélgetések életről és halálról, Hankiss Elemér szerk. Helikon, Bp. 2000, 263 o.
2002
A Tízparancsolat ma, Hankiss E. szerk., Helikon 2002, 415 o.
2003
Közeledések és közelítések, Koinonia, Kolozsvár, 263 o.
2006
Mondolat, Egyház és teológia, teológia és egyház, Pápa, 2006. 236 o.
2007
Tíz, Budapest, Open Art, 2007, 103 o.
2008
Zsoltárok Ádventre, Open Art, Budapest, 2008. 70 o.
2009
Krisztussal (Püspöki jelentések, 2003-2008), Dunamelléki Református Egyházkerület, 2009. 151 o.
2010
Szabadulás. Open Art, Budapest, 2010. 132 o. (prédikációk)
2011
Hittem, azért szóltam, Bardi Terézia (szerk.). Keresztút Kiadó, Budapest, 2011. 245 o. (prédikációk)
Most tehát örülnöd kellene, Három böjti igehirdetés Pápán, 2011, 28 o.
2016
Keress meg! Zsoltárprédikációk, Dunamelléki Református Egyházkerület, 2016, 266 o.
2017
Mindig imádkozni (Magyarázatok a Miatyánkról), Dunamelléki Reformátis Egyházlerület, 134 o.
Hit által (Bogárdi Szabó István, Gáncs Péter, Veres András), Éghajlat Könyvkiadó, Bp. 2017, 261 o.
2019
Pro Rege (püspöki jelentések 2009-2018), Dunamelléki Református Egyházkerület, 2019, 186 o.


Cikkek, tanulmányok:

1982
Hitvallásos irataink az igehirdetésről, ThSz, 1982,1. 24-28
1983
Thomas Münzer, ein Mystiker, kein Utopist, Friei Religion, 1983, Marz, 53-54.
1984
Szekuralizáció és szakralizáció, ThSz, 1984,1.44-48.
Pac-Man as Semisexual Symbol, Herald, Chicago, March 30, 1984. 7-9.
1985
A szentek lázadása? Világosság, 1985, 8-9, 546-553.
1986
Robed Man of Justice, The Hermeneutics of Testimony and the King Lear, Literature and Theology, 1986,4.72-84
1987
Mondolat: aktivisták és apologeták, ThSz, 1987,1.44-49.
Ricoeur, Paul, szócikk, Új Magyar Irodalmi Lexikon, 19. kötet, 711-713.
1988
Igazságnak palástos embere, A tanúság hermeneutikája és a Lear király, Új Magyar Shakespeare-tár I. (szerk. Fabiny T. és Géher I.) 1988, 139-146.
1989
The Long Period of Inner Bleeding, The Theology of Service as the Reflection of the Miseries of the Reformed Church in Hungary, Kirchliche Zeitgeschichte, 1989,1.191-198.
1990
A belső vérzés korszaka, Confessio, 1990,1. 82-90.
Egyház és politika, teológus szemmel, Hitel, 1990. szept. 5.56-60.
Lépcsőházi gondolatok, Egyház és Világ, 1990,2.17-18
Egyházalkotmányi reform vagy egyházjogi fordulat?, Egyház és Világ, 1990,4.22-23
Identitás vagy látszatlét?, Egyház és Világ, 1990,7.12-13.
Csak a sok oldódhat fel az egyben, a teológia sokféleségéről és egységéről, Egyház és Világ, 1990,8.4.
Még egyszer a bűnbánat szükségességéről, Egyház és Világ, 1990, 13.20-21
Latin Amerika protestáns lesz?, Egyház és Világ, 1990,8.13-14
A presbiterség egyházi összefüggéséről a Magyarországi Református Egyházban, Egyház és Világ, 1990,16.13-18
1991
Szabó Imre katedrája, Szabó Imre emlékkönyv, Amszterdam, 1991, 61-71
Tractatus recalmus-theologicus, Jelenlét, 1991,8.14-17, ugyanez: Egyház és Világ, 91,17.5-17
Nemes Nagy Ágnes temetési beszéde, Egyház és Világ, 1991,15-16.14.
Keresztyén ihletésű gondolatok Bibónál, Egyház és Világ, 1991,15-16. 33-38.
Új hitvallás születik?, Egyház és Világ, 1991,19.18-19
Hívők és hívek, Egyház és Világ, 1991,22-23.35-40.
Does the Hungarian Reformed Church Have a Presbyterian System? in The Ministry of the Elders in the Reformed Churches, ed. Lukas Vischer, Bern, 1992, 173-185. valamint: The Christian Observer, 1991, 32-33.
1992
Az egyház betegségeiről, Egyház és Világ, 1992,1.4-8.
Pap László emlékiratairól, Egyház és Világ, 1992,6. 16-17
Megjegyzések Pais István könyvéhez (Bibliai érdekességek...), Egyház és Világ, 1992,6.24-25.
L'Eglise c'est moi? Egyház és Világ, 1992,7. 2.
Mai magyar protestantizmus, Protestáns Szemle, 1992, 1. 1-7.
1993
Einige Informationen zum Verstandnis der Lage des ungarischen Protestantismus in 20. Jahrhundert, Verkündigung und Forschung, 1993,2.73-80
Ungarischer Protestantismus heute, Verkündigung und Forschung, 1993,2.81-85
Van-e visszaút (Eliane Barker könyvéről, New Religious Movements), Egyház és Világ, 1993,11.27-29
1994
Az én atyámnak akarata, Egyház és Világ, 1994,1.3.
A magyar reformátusság helyzete 1945 és 1989 között, Protestáns Szemle, 1994,1,19-32
Liberális egyházpolitikai programok, Egyház és világ, 1994,4. 25-29.
Ki nyert, ki veszített? Egyház és világ, 1994,5-6, 62-63.
Evangéliumi Kálvinizmus? Egyház és Világ, 1994, 11-12. 27-38.
1995
Hallgassunk-e a prófétákra? Protestáns Szemle, 1995,1. 71-73
Die Kirche - sündig und gerecht zugleich? Evangeliche Theologie, 1995/3.256-260.
Jónás a töklevél alatt...Hang, 1995. aug. 12-13.
"Hiszek, hogy értsek", Cantenbury Anselmus, Alap, 1995.szeptember, 8-10.
Keresztyének és zsidók megbékéléséről, (előadás a Magyar Ökumenikus találkozón, Gyula, 1995.) in: Az evangélium - közös szolgálatunk ma, Katolikus Szemle, Pannonhalma, 1995. 84-91.o.
"Zászló fölöttem szerelme", Protestáns Szemle, 1995,4.
Kétféle várakozás, (Róma 8,19-26), Lelkészegyesület, 1995. (41. évf. új folyam 4.szám) 1.o.
1996
Előszó Szikszai György Mártírok Oszlopa c. munkájához, Harmat-Koinonia, 1996, 7-14.
Az istentiszteleti rendtartás teológiai problémáiról, Magyar Egyházzene, 1996,1. 15-21.
A határok teológusa, Paul Tillich rendszeres teológiája, Credo, 1996, 3-4, 7-12.
Merre tovább, református egyház? (Új Magyarország, 1996, július 30. 9.o.)
Fordítói előszó Paul Tillich Rendszeres teológiájához, Osiris 1996, 4-5
Devotio postmoderna? Korunk (Kolozsvár), 1996, 12 (december), 107-111.
1997
Igen és nem a történelemre, Confessio 1997/2. 17-22
A mai magyar társadalom és az egyházak viszonya, Valóság, 1997/10. 15-26.
Megjegyzések Vajda Károly dolgozatához, Protestáns Szemle 1997/2. 127-132.
Viszontválasz, Protestáns Szemle, 1997/3. 215.
Svájc számára is van bűnöknek bocsánata (Új Magyarország, 1997. április 4. 9.o.)
Kirchenleitung und Theologie, in Mitarbeiter des Zeitgeistes? (hrsg. G. Sauter, erstellt Zoltán Balog, Peter Lang, Frankfurt, l997. 245-253. o.)
1998
Reinhold Niebuhr - egy XX. századi keresztény realista Századvég, 1998. Tavasz (Új folyam 8. sz. 85-98)
A Magyarországi Református Egyház teológiája 1948 után, Egyháztörténet 2. Református Pedagógiai Intézet, 1998. 160-162.
Dicsőségemet másnak nem adom, Keresztyén Nevelés, 1999/8. 1-2.
1999
Bevezető a teológiai beszédmódról, THÉMA 1999/1. 8-9
Prédikátori etika, in Tóvá lesz a délibáb, Liber amicorum Nagy Péter, 1999. 9-16
Módszer és rendszer Vályi Nagy Ervin teológiájában, Református Tiszántúl, 1999. december (VII/5.) 3-5, illetve THÉMA 1999/4. 43-50
Literary art at the Cost of Authority, The Bible in Literature and Literature in the Bible, Budapest, 1999, 45-50
2000
Teológiai útkeresések a 21. században (in Mondolat, 2006, 159-169)
Mi az egyház?, Confessio, 2000/4. 20-26. o.
Tractatus reclamus-theologicus, Ökotáj, 25-26. sz. 2000. 31-37.
2001
Az állam és az egyház viszonya, THÉMA, 2001/4. 8-15.o.
Tíz éve szabadon, 2001 (in Hagyomány, közösség, művelődés, 2002, 9-14)
2002
Legyünk az irgalmasságnak, az új kezdetnek, a szeretetnek kultúrájává, Ferencvárosi Kalendárium 2002, 7-12.o.
Az Állam és az egyház kapcsolatának lehetséges modelljei, Protestáns Szemle, 2002/2.
A Magyarországi Református Egyház elmúlt tíz évének írásos értékelései, THÉMA, 2002/1.14-27
Az egyházszevezetről, THÉMA, 2002/2. 23-28
Hit, közösség, közélet, 2002 (in Gondolkodó és cselekvő hit, Debrecen, 2004.78-83)
Néhány szempont a Dominus Jesus értékeléséhez, in Vallás és Közösség 2001-2002, 37-43. o.
Kecskeméthy István bibliafordírása rendszeres teológiai szemmel, 2002 (in Látó,2004/2, 63-72)
2003
Püspöki székfoglaló, Kecskemét, 2003,15-27.o
Az istentisztelet Paul Tillich rendszeres teológiájában, 2003 (in Mondolat, 2006,37-47)
2004
Európa: többvallású világ? – Új vallások megjelenése a közéletben, Théma, 2004/2-3. 85-91.
Részesedés krisztus királyi tisztében és a keresztyén szabadság, Théma, 2004/4. 8-14.
2006
A vallás szabadságáról, A mi alkotmányunk, szerk. Trócsányi László, Szeged, 2006, 392-396.o.
Buzdításul, Reformátusok lapja, 2006. október 31.
Igehirdetés a 127. Zsoltár alapján, in Csókot a sebekre, Bp. 2006, 112-116.
1956 – csak évszám? Csak az igazat, a tiszta igazat, szerk. Zalatnay István, Budapest, 2006, 143-149.o.
Hozd vissza a mi foglyainkat, Hitel, 2006/12.
2007
Elég, Reformátusok lapja, 2007. március 12.
Az mi televiziónk, A mi televiziónk, szerk. Heltai Péter, Bp. 2007, 68-71,
Hány álmot álmodunk, igehirdetés János ev, 11.11-26 alapján, Református Nevelés, 2007.4.3-5.
A protestáns esztétika kritikai recepciója Balthasarnál, In memoriam Hans Uns von Balthasar, Sapientia Füzetek 10. 2007, 109-123.o.
Egy egyházban élnek a keresztyének?, Magyar reflexiók a Princetoni javaslatra, szerk. Fabiny Tibor, Hermeneutikai Kutatóközpont, 2007, 12-19.
Beköszöntő, Zentai Tünde, Adorjás, Pannónia könyvek, 2007. 5.o.
Emlékezzetek meg elöljáróitokról, Téka, 2007/6. 2.o.
Béke, bocsánat és kiengesztelődés, Vigilia, 2007/12. 888-891.o.
2008
Reformation and transformation, in: Europe in a World in Transformation, Hungarian Academy of Sciences, Bp. 2008, 135-138 o.
Ravasz László, az igehirdető, in: Kósa László (szerk.): Ravasz László emlékezete. Emlékülés Ravasz László születésének 125. évfordulóján. Dunamelléki Református Egyházkerület, Budapest, 2008. 40-49.
A szabadság elárulása? in: Mészáros László, Szőts Géza (szerk.): Elárvult szabadság: A diktatúrát követő két évtized hatvan magyar kiválóság szemével. Kecskeméti Lapok Kft., Kecskemét, 2008. 61-66.
2009
Kálvim és kálvinizmus-irányzatok Magyarországon, in. Kálvin időszerősége, szerk. Fazakas Sándor, Kálvin Kiadó, 2009, 338-349 o.
Kálvin hagyománya Dunamelléken, in: Farbaky Péter, Kiss Réka (szerk.): Kálvin hagyománya. Református kulturális örökség a Duna mentén. Budapesti Történeti Múzeum 2009. október 30-2010. február 15. Kiállítási katalógus. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 2009. 13-23.
A khalkedóni dogma alkalmazása Kálvinnál, in Szentírás, hagyomány, reformáció, Gondolat Kiadó, 2009, 82-92 o.
2010
Az egész életemnek Istennel van dolga, in. Te rongyos élet, szerk. Hankiss E. -Heltai Péter, Médiavilág Kiadó, 2010. 24-27 o.
Múltfeltárás, in Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban, Luther Kiadó, 2010., 9-11 o.
A magyarok nyilaitól a magyar uniós elnökségig, in Európai Tükör, 2010. 11-12. sz. 91-94
Reménykedő, Csoóri Sándor 80. születésnapjára, in Csoóri Sándor 80, Éghajlat kiadó, 2010, 91-93 o.
2012
Szabadság és hit. in: Gudrun Kugler, Pásztor Péter (szerk.): Szabadság és hit: Közéleti kalauz keresztényeknek. Polgári Magyarországért Alapítvány, Budapest, 2012. 33-37.
2013
Elvégzetett, in: Galambos Ádám (szerk.): Luther Kiadó, Budapest, 2013. 101-116.
Kálvin retorikája, ahogy Szenczi Molnár Albert fordítása mutatja, in: Szabó Előd, Vladár Gábor (szerk.): „Isten Fia magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe”: Ünnepi kötet Dr. Márkus Mihály püspök-professzor 70. születésnapja tiszteletére. Pápai Református Teológiai Akadémia (PRTA), Pápa, 2013. 185-192.

2014
Erős hit, in Hogy jobban értsük a huszadik századot, XX. Század Intézet, 2014. 58-63 o.

2015
Ami ünnep és ami szent, in Magyar Művészet, 2015/4, 149-153.o.

2017
Az isteni gondviselés igazgat mindent, in: Egyetemes és Református, A Második Helvét Hitvallás mai üzenetei, szerk. Szücs Ferenc, Kálvin Kiadó, 2017, 140-148.o.

2020
Párbeszéd az online istentiszteletekkel kapcsolatban (https://ttre.hu/tartalom/5144/3/keruleti/parbeszed-az-online-istentiszteletekkel-kapcsolatban)
Nos ad se sursum evehit, in: Sárospataki füzetek 2000/1, 89-95.o.

Igehirdetések, elmélkedések:

1999-től folyamatosan:
https://www.budahegyvidek.hu..
https://www.raday28.hu/lap/dunamellek/lelektol-lelekig
https://bogardiszaboistvan.hu

 


Nagyobb fordítások:

1979
William Klempa: Az eksztázis és a Szentlélek megtapasztalása, ThSz, 1979,2. 149-153.
1982
Krisztológiai szöveggyűjtemény (K. Barth, O. Cullmann, S. Neill, H. Berkhof krisztológiai írásaiból), Bp. 1982. 147 o.
1983
Paul Ricoeur, A keresztyénség és a történelem értelme, ThSz, 1983,4. 287-293
1984
Paul Ricoeur, Vétek, etika, vallás, ThSz, 1984,6. 360-365.
Keresztség, úrvacsora, egyházi szolgálat, LIma Dokumentum Református Egyház, 1984, 8. (Szél Jánossal)
1986
Vályi Nagy Ervin, Az egyház mint dialógus 1-2. fejezet, Teológiai Diákévkönyv, BP. 1986,6-43.
1987
Paul Ricoeur, Előszó Bultmannhoz és A tanúság herméneutikája, Ikonológia és Műértelmezés, (szerk. Fabiny T.) Szeged, 1987, 247-273, ill. 274-313.
1990
Umberto Eco, Élet az Új Középkorban, Egyház és Világ, 1990,3.15-17
James B. Nelson, Spiritualitás és szexualitás, Egyház és Világ, 1990,2,19-20, 3.19-20.
1991
Kálvin. A 126. zsoltár kommentárja, Hit és Jövő, 1991,5.22-24.
Paul Ricoeur, Vallás, ateizmus, hit, Egyház és Világ közösen a Keresztyén Igazsággal, 1991. 24 o.
1993
Bamber Gascoigne: A keresztyének, Kossuth kiadó, 1993, 270 o.
Alister McGrath: Egyedül a kereszt, ez a mi teológiánk, Protestáns Szemle, 1993,2.81-100.
1994
Kuiper: Az egyház: Krisztus dicsőséges teste, Kálvin Kiadó, 1994. 254 o.
Brian Gerrish: Teológia a kegyesség határain belül, Kálvin és Schleiermacher istenfogalmáról, Egyház és Világ, 1994, 9-10, 5-12.
Gerhard Sauter, Miért nem beszélünk róla? Egyház és Világ, 1994.11-12, 4-14.
1995
Umberto Eco: Öngyilkosok temploma, Protestáns Szemle, 1995,3. 246-250.
Paul Ricoeur, A kinyilatkoztatás hermeneutikai eszméje, in Paul Ricoeur: Bibliai Hermeutika, Bp. 1995. 14-49.
R Stott: A Timoteushoz írt második levél magyarázata, Harmat, Bp. 1995. 116 o.
1996
Gordon Fee: Kétélű kard, A Biblia olvasása és értelmezése, Harmat, Bp. 1996, 270 o.
Paul Tillich: Rendszeres teológia, Osiris, Bp. 1996, 688 o.
1997
Derek Kidner: Jeremiás könyve, Harmat, Bp. 1997, 171 o.
1998
Owen Cadwick, A reformáció, Osiris, Bp. 1998, 444 o.
Baker, Két szövetség, egy Biblia, Hermeneutikai Kutatóközpont-Harmat, 1998. 280. o.
1999
Paul Tillich, Létbátorság, Teológiai Irodalmi Egyesület, 1999
2002
Alaisdair I.C.Heron, A homo peccator és az imagi Dei Kálvinnál, Acta Theologica Papensia 7. 2002, 9-40.o.
2010
Donne, John: Halálpárbaj (Credo 2010/2-3. )
2020:
Donne, John: Prédikáció Szent Dunstan templomában, 1626. január 15-én, a pestisjárvány elmúltát követő első egybegyülekezéskor, https://bogardiszaboistvan.hu/hu/publikaciok/vigasztalo

 

Szerkesztések, szaklektorálás:
Kálvin János újszövetségi kommentárjai, Református Egyházi Könyvtár, Új folyam 1-14. (2007-2020)
Kálvin János, Institució (ford. Buzogány Dezső), Kálvin Kiadó, 2014.

 

Honlap:
https://bogardiszaboistvan.hu

 

Következő események


Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ