Ünnepi Szenátus keretében méltatták a leköszönő dékánok munkáját

A július 20-án megtartott Szenátusi ülés keretein belül – napirend előtt – búcsúztatta az egyetem vezetése a Hittudományi Kar és az Állam- és Jogtudományi Kar leköszönő dékánjait: Kocsev Miklóst és Miskolczi-Bodnár Pétert.

Trócsányi László rektor ünnepi köszöntőjében a dékáni megbízatása végén nyugdíjba vonuló Kocsev Miklóst méltatva úgy fogalmazott, hogy Kocsev Miklós „református lelkipásztori szolgálata mellett a közéletben is aktív volt, tudományos-oktatói munkásságával megkoronázta hivatását, továbbá komoly nemzetközi hírnevet is szerzett”.

Kocsev Miklós 1981-ben szerzett református lelkészi oklevelet Budapesten, egy év múlva, 1982-ben pedig Hollandiában református teológus szakon kapott diplomát (GKN Kampen THHK).  Református lelkészként dolgozott többek között Dégen, Nagyatádon és Balatonszárszón, utóbbi településen húsz éven keresztül szolgált, egészen 2009-ig.  „A szárszói két évtized alatt megmutatkozott Kocsev Miklós sokoldalúsága, nagy munkabírása. A szerteágazó gyülekezeti szolgálat mellett egyházkerületi egyházszervezői feladatokat végzett és tisztséget töltött be, és helyi közéleti szerepet is vállalt. Szárszói szolgálata végén 2009-ben a város Pro Urbe - Balatonszárszó Polgáraiért-díj kitüntetésben részesült" – emelte ki Rektor úr.

Hollandiai tanulmányútja során, 2014-ben kontextuális lelkigondozói diplomát szerzett, sokat tett a holland-magyar református kapcsolatokért, doktori disszertációja Ezredvégi színek. Impulzusok a holland református gyakorlati teológiából címmel hiánypótló műként jelent meg 2006-ban.

Kocsev Miklós 2001-től a Pápai Református Teológiai Akadémia tanszék- majd intézetvezetője volt, 2009-től pedig szintén tanszékvezető a Selye János Egyetem Református Teológia Fakultásának Gyakorlati Teológiai Tanszékén. 2014-től egyetemünk Hittudományi Karán a Gyakorlati Teológia Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, 2017-től pedig a kar dékánja. Rektor úr méltató beszédében kiemelte, hogy „a kari igazgatási és szervezői feladatok mellett rendszeresen publikál, konferenciákon előadást tart, témavezető a doktori iskolában, jelen van a hazai és nemzetközi egyházi közéletben. Nemrégiben egy interjúban azt nyilatkozta, hogy mennyire fontos frissíteni magunkat, inspirálódni, és a kudarcokat, bukásokat mind be kell tudni építeni abba, hogy kik vagyunk. Ez az egészséges hozzáállás tükröződik Kocsev Miklós munkásságán” – emelte ki beszédében Rektor úr majd hozzátette, hogy „nagy megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy Miklós emeritus professzorként továbbra is egyetemünk polgára marad, feltétlenül számítunk az ő munkájára”.

Kocsev Miklós példamutató közösségi, egyházi és közéleti tevékenységéért 2021-ben az egyetem Rektorának Elismerő Oklevelében részesült.

Szenátus - kép 01 Szenátus - kép 02 Szenátus - kép 03

Trócsányi László rektor Miskolczi-Bodnár Péter dékánt méltatva elmondta, hogy már személyes ismeretségük előtt ismerte Dékán úr nevét, hiszen alakja megkerülhetetlen az egész jogásztársadalomban. Az elmúlt másfél év szoros munkakapcsolata révén pedig elmondhatja, hogy „Dékán úr nagyszerű ember, aki szívén viseli az egyetem és az Állam- és Jogtudományi Kar sorsát, felelősséget visel a hallgatókért, a kar oktatóiért, munkavállalóiért. Mindenkor megegyezésre törekszik, szívélyes, baráti személyisége békét közvetít az egyetemen”.

Miskolczi-Bodnár Péter 2009 óta egyetemünk oktatója, elévülhetetlen érdemeket szerzett az üzleti jog és a kereskedelmi jog területén, vezetésével jött létre a Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék egyetemünkön. Számtalan, több mint 300 publikáció fűződik a nevéhez. Rektor úr méltatásában kiemelte, hogy Miskolczi-Bodnár Péter „olyan személy, aki oktatóként nem csak átadta a tudását, hanem képes volt arra is, hogy a gyakorló szakembereken túl olyan új generációt neveljen ki, akik magas, tudományos szinten oktatják az üzleti, kereskedelmi jogot és a versenyjogot. Hallgatói közül sokan elismert oktatók, jogtudósok, kutatók, egyetemi vezetők lettek, akik méltón folytatják örökségét”.

Miskolczi-Bodnár Péter 2010 óta folyamatosan betöltötte a kari Doktori és Habilitációs Tanács elnöki pozícióját. Az aktív részvételével újjászervezett Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője volt a 2010-es években. A Glossa Iuridica c. folyóirat szerkesztőbizottságának 2014-től tagja, 2017-től elnöke. A Károli Könyvek szerkesztőbizottságának tagja. Több cikluson keresztül tagja volt és jelenleg is tagja az Állam- és Jogtudományi Kar Minőségbiztosítási Bizottságának, Tudományos Diákköri Tanácsának és Kari Tanácsának, továbbá az egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsának, valamint Szenátusának. 2020-ban az egyetemi Tudományos Tanács tagjává választották. 2010 és 2014 között az egyetem rektorhelyetteseként tevékenykedett. 2019. február 1-jétől az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja. 2018-ban a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült.

Rektor úr méltatásának végén kiemelte, hogy „Miskolczi-Bodnár Péter dékánként a jogi kar egységének megteremtéséhez, fejlesztéséhez, a tudományos élet fejlődéséhez is nagymértékben hozzájárult. Személyiségéből fakadóan a karon felmerülő minden problémát át tudott hidalni, a békére törekvés fontos volt számára”. Jakab levele 3. fejezetének 4. versét idézve: „Íme, a hajókat is, noha mily nagyok, és erős szelek hajtják őket, mégis egy igen kis kormányrúddal oda irányítja a kormányos, ahova akarja”. Rektor úr hangsúlyozta, hogy „Péter egy jó kormányos volt, aki biztos kézzel, megfelelő irányba állította, a viharos vizeken is a KRE ÁJK hajóját. Kitartóan és felelősségtudattal teljesítette vállalt kötelezettségeit. Köszönjük áldozatos tevékenységét, munkájára a jövőben is feltétlenül számítunk”.

Miskolczi-Bodnár Péter kiváló oktatói és tudományos munkájával elévülhetetlen érdemeket szerzett az egyetemnek és egyetemünk Állam- és Jogtudományi Karának, valamint a hazai és nemzetközi jogásztársadalomnak. Kari vezetői, oktatói és tudományos munkássága elismeréseképpen 2015-ben az egyetem Rektorának Elismerő Oklevelében részült, 2021-ben Pro Universitate-díjjal ismerték el munkásságát.

Szenátus - kép 04 Szenátus - kép 05 Szenátus - kép 06 Szenátus - kép 07

Következő események


Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ