Cseri Kálmán üzenete

Cseri Kálmán a KRE HTK díszdoktora ezzel a levéllel köszönte meg a Szenátusnak Díszdoktori kinevezését, valamint köszöntötte a teológus hallgatókat a 2017. január 30-i Csendes napon, Urához költözése előtt két héttel.

Mivel ezeket a gondolatokat már nem tudta személyesen átadni a leendő lelkész generációnak, ezért ennek az írásnak a közzétételével szeretnénk lelkészi nagysága és emléke előtt tisztelegni.

Mélyen tisztelt Rektor úr, Professzor urak, Tiszteletes lfjúság!

Első szavam a köszöneté. Köszönöm a Szenátus megtisztelő határozatát doktori címemmel kapcsolatban!

A második egy vallomás. Ha nem kapnék naponta lstentől olyan ajándékokat, amiket nem érdemlek meg, most nagyon rosszul érezném magamat, mert szokatlan lenne az élmény. Így azonban, hogy tudom: mindenem, amim van, Tőle kapott ajándék, amit érdemeim nélkül kaptam, eggyel több hálát adni való. Egyébként én is azt vallom, hogy „azért, ha minden parancsolatot teljesítettünk is, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, amivel tartoztunk.” (Luk. 17:10)

És harmadszor - mivel erre bíztatást kaptam - szeretném fölhívni az ifjúság figyelmét valamire.
A lelkipásztori szolgálatnak nagyon biztos alapokra van szüksége ahhoz, hogy minden körülmények között, hitelesen tudjuk végezni. Ezért van nagy szükség arra, hogy legyenek nagyon biztos evidenciák, amikhez minden körülmények között ragaszkodunk. Néhányat említek.

  • Jézus Krisztus lsten Fia - ennek minden következményével együtt.
  • Jézus halála tökéletes helyettes elégtétel.
  • Krisztus testben feltámadott és él.
  • A Szentíras, úgy ahogy van, mindenestüI Isten ihletett kijelentése.
  • Jézus azt mondta: mindenkinek újonnan kell születnie.
  • A II. Helvét Hitvallással valljuk: lsten igéjének hirdetése lsten igéje. Bízzatok mindig nagyon az lge erejében! lsten, az Ő igéjével bármit el tud végezni. De csak akkor, ha az valóban lsten igéje, nem vallásos beszéd, hanem az Ézs. 55. szerint olyan ige, ami lsten szájából származik.
  • Közben nagyon ügyelnünk kell saját megszentelődésünkre, hogy miközben másoknak prédikálunk, magunk méltatlanokká ne legyünk a harcra.
  • És végül: a sáfároktól egy az, ami megkívántatik, hogy mindegyik hűségesnek találtassék.

Készüljetek örömmel az Örömhír hírdetésére. Ahogy Pál írta Timóteusnak: „De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál... A teljes írás lstentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az lsten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” (2. Tim. 3: 14a, 16)

A dicsőség pedig lstené legyen örökkön örökké! Ámen.

Budapest, 2017. január 30.

Következő események


Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ