Napi biztatás

Naponta frissülő tartalom

Április 7.

"Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el." (Lk 21,29-38)

Kétezer év távlatából még emberi szemmel nézve is igazolódni látszik Jézusnak ez a mondata: a világ változik, birodalmak dőlnek össze és nőnek ki a semmiből, minden változik körülöttünk, és mégis, az Ő szava, az Ő beszédei ma is fontosak, ma is sokak életét meghatározzák. Mert a körülöttünk lévő világ múlandó, de Isten örök. Jó ebbe az örök, stabil Istenbe és az Ő beszédeibe kapaszkodni!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Április 6.

"Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azok várása miatt, amik a földkerekségre következnek..." (Lk 21,25-28)

A fél-elem fél ember, de Jézus azt akarja, hogy emeljük fel a fejünket és tekintsünk arra a győzelemre, diadalra, melynek bizonysága a húsvéti feltámadás lesz. A mostani szorongattatásban is lehet a tágasságra, a mennybe tekinteni, ahonnét dicsőségben és hatalommal jött és jön majd ismét el. Van távlat, tágasság és van egészség, mely még a fél-elmet is magában foglalja. Rá hagyatkozzunk!

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Április 5.

"Amikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet ellenséges seregek kerítik be, akkor tudjátok meg, hogy elközelített annak pusztulása. Akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, és akik a városban vannak, menjenek ki onnan, akik pedig vidéken vannak, ne menjenek be oda.'" (Lk 21,20-24)

A világ nem csak széppel és jóval van tele. Most a saját bőrünkön is tapasztaljuk azt, ami az előttünk lévő generációknak teljesen természetes volt: a halál, a szenvedés, a betegségek és a háborúk mindenkit elérnek. Mi a 21. század kényelmes nyugati világáan ettől elszoktunk. Ezek a dolgok csak az internet és a televízió híradásán vagy a fantázián keresztül érnek el hozzánk. Az emberi gonoszság nagy pusztítást tud végezni. Fontos ilyenkor a józan ész, melyre Jézus is hív bennünket: ahol nagy baj van, oda ne menj, zárkózz be. Mint most a vírus idején is. A józan ész nem áll ellentétben a hittel. A bölcsesség Isten ajándéka, éljünk mi is vele!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Április 4.

"A ti béketűréstek által nyeritek meg lelketeket.'" (Lk 21,5-19)

Tűrni békével, hogy nem magától értetődő, nem hétköznapi, nem természetes a többség számára a Jézus melletti hűség, kitartás. Hamar elveszítjük a türelmünket, ki jövünk a béketűrésből. A mostani helyzet ebben jó tanítómesterünk lehet. Minden körülmények között és azok ellenére is, megmaradni Isten gyermekének Jézusban.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Április 3.

"Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindent beledobott, amije volt, az egész vagyonát.'" (Lk 21,1-4)

A szeretetünket az mutatja meg igazán, mikor nem a feleslegből adunk, hanem abból, ami nekünk is értékes. És ez nem csak anyagiakra vonatkozik: mikor nincs felesleges időd, mégis meghallgatod a barátod bánatát. Mikor neked is szükséged van arra a könyvre a tanuláshoz, mégis kölcsön adod. Mikor a koliban/albiban elfogyóban van a kenyér, de az utolsó két szeletet a lakótársaddal együtt fogyasztjátok el. Ugyanígy van ez Istennel is: Ő önmagát adta értünk, s viszonzásul mi is odaadhatjuk önmagunkat. Neki nem a feleslegünk kell, hanem mi kellünk. Kész vagy erre?

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Április 2.

"Dávid azért Urának mondja Őt, mimódon fia tehát neki?'" (Lk 20,41-47)

Úr és Fiú egyszerre, Jézus kettős természetével találkozunk itt, Dávidra vonatkoztatva. Egyszerre egészen más és olyan, mint mi. Isten felettünk és mellettünk. Hétköznapokban és ünnepekben, születésben és halálban, egészségbe és betegségben. Így legyen!

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Április 1.

"Isten pedig nem a holtak Istene, hanem az élőké. Mert az ő számára mindenki él.'" (Lk 20,27-40)

Isten az élet Istene. Gondoljunk erre a nehézségek közepette is: Isten azért alkotott meg bennünket, mert örömét leli az életben, a kapcsolatokban, a szeretetközösségben. Ezt az egész rendszert, amit életnek nevezünk Ő úgy építette fel, hogy van folytatás. Ez adhat nekünk is reménységet a betegségekkel való szembenézéshez. Istennek van ereje gyógyítani, de ha mégsem tenné, akkor sem kell félnem a haláltól, mert nem a halálé az utolsó szó!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Március 31.

"Adjátok vissza a császárnak ami a császáré, ami pedig az Istené, azt Istennek!'" (Lk 20,20-26)

Egy szinten lenne a pénz, meg az Isten? A római birodalom pénzén a császár arcképe volt látható, ami már önmagában botrány egy zsidó ember számára, hát még az, hogy ezzel az adópénzzel az istentelen, idegen, elnyomó hatalmat kellett támogatni. A kéréscsapdába Jézus nem megy bele, hanem a helyén kezeli azokat. A pénz nem a tiéd, ember, kapod s vissza is kell adnod. A hangsúly a mondat második felén van, a kor szokása szerint, az imádat, a dicsőítés, a hódolat, a hála Istené. Ezt add meg neki, még a nehézségek idején is.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Március 30.

"Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni." (Lk 20,9-19)

Jézus egy példázatot mond, de ezúttal saját magáról. Az Atya elküldi az Ő egyszülött fiát az emberek közé. A Fiút, aki megbecsülést érdemelne. De mi tudjuk, nem csak a példázatból, hanem az evangélium folytatásából is: megbecsülés helyett koncepciós per és jogtalan kivégzés lett a fogadtatása. S ezen az úton kaptunk meg mi a bűnbocsánat lehetőségét. A Fiú megbecsülésének ez lehet az útja: elfogadom az áldozatát és bűnbocsánatért esedezem - az Atya kegyelme pedig az enyém is lehet. Így kapok lehetőséget ma én, hogy megbecsüléssel fogadjam Őt!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Március 29.

"Mondd meg nekünk micsoda hatalommal cselekszed ezeket?" (Lk 20,1-8)

Bizonyítsa be, magyarázza meg, igazolja magát, hogy amit Jézus tesz, az az élet teljességét munkálja, nem a Sátántól, hanem a mennyei Atyától van. Ha azonban kevés, amit és ahogy tesz, tanít, akkor mit érnének, mit érnek az önigazoló szavak? A mostani próbatételek idején is tekinthetünk mindarra, amit eddig értünk, velünk, s szeretteinkkel cselekedett, fogantatásunktól kezdve mind a mai napig.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Március 28.

"Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői arra törekedtek, hogy elveszítsék őt, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép odaadó figyelemmel hallgatta őt." (Lk 19,45-48)

Az evangélium lapjain közeledünk a Golgota felé - a főpapok keresik a módját, hogy eltegyék Jézust láb alól. De sehogy sem találtak rajta fogást. Mindeközben a nép odaadóan figyeli és hallgatja az Urat. Az első fele ma is igaz ennek: sokan próbálkoznak azzal, terveket szőnek, hogy bizonyítsák, Jézus nem igazi Úr. Kérdés, hogy a második fele igaz-e? Mi odaadóan figyelünk rá mindeközben?

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Március 27.

"..mivelhogy nem ismerted meg a te meglátogatásod idejét." (Lk 19,41-44)

Nyomurúság, szorongattatás, halál jóslata a szent város felett, mely úgy tekintett magára, mint az igaz istenhit helye és megvalósulása. Akkor miért ezen ítéletes szavak? Mert nem ismérték fel, hogy most nem az eddigi módon jött közéjük az istenországa Jézusban. Most a járvány idején mi, ki jött, jön el hozzánk a megváltoztatni kényszerült élethelyyzetünkbe? Itt is, most is Vele, általa van részesedésünk az örök életben.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Március 26.

"Az Úrnak van szüksége rá." (Lk 19,28-40)

"Szükség nagy úr." Ezt a mondást gyakran idézzük. A mostani napokban kifejezetten hangsúlyos kérdés: Mi a legszükségesebb? Mire van szükség? Hol tudok mások segítségére lenni? Mai igénk arra biztat, keressük a mostani napokban, hogy az amit teszünk, hogyan lehet úgy mások szolgálatára, hogy közben az Urat is szolgáljuk. Nem azért, mert Ő ne tudná megtenni magától, hanem azért, mert szeretete miatt bennünket is be akar vonni munkájába.

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Március 25.

"Mert akinek van, adatik és akinek nincs, még amilye van is elvétetik tőle" (Lk 19,11-27)

Mid van, amit nem kaptál? - kérdi Pál, s valóban nincs semmi lényeges, amit fel tudnék mutatni, s ne ajándék lenne az életemben. Vagyis nincs semmim, de mégis minden lényegest megkaptam. Életet, szülőket, kis- és nagycsaládot, hivatást, társat, társakat, gyermekeket, unokákat. Semmi és minden....ez a helyes sorrend, s ezért kapok, mert Isten szeret, napról-napra eleget. A sorrend fordítva is megáll: ha minden...akkor semmi és még az is elvétetik, amim van. Most a járvány idején megerősödhetünk a helyes sorrendben.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Március 24.

"Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet." (Lk 19,1-10)

Micsoda örömhír ez a mondat azoknak, akik magányosnak, elzártnak, félelemtől lebénultnak, "elveszettnek" érzik magukat. S ki az közülünk, aki ezekben a napokban nem éli át ezeket? Mi az örömhír? Isten nem felejtkezik el rólad! Folyamatosan keres téged és nem akarja a veszted, hanem, hogy élj! Adj neki hálát érte és hívd be a magányodba, hogy legyen társad!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Március 23.

"A te hited megtartott téged..." (Lk 18,35-43)

Megtartó erő a hit, a Teremtőhöz való kapcsolódás. A legerősebb kapocs az emberi életben, mert egészségben és betegségben, életben és még a halálban is, sőt azon túl is létező, működő, ható erő. Erre hagyatkozhatsz minden időben.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Március 22.

"Ekkor így szólt Péter: Íme, mi otthagytunk mindent, és követtünk téged." (Lk 18,28-34)

Mindent otthagyni, mindent félretenni egy cél érdekében, az nem kis dolog. Ehhez az igéhez talán most sokan közelebb kerülünk, hiszen olyan sok mindenről kell lemondani: találkozások, szórakozás, utazás. Vajon, rájövünk-e, hogy ezek a dolgok mind nem érnek semmit, ha nem a miénk az örök élet reménysége? Jézus követése arra tanít, hogy ezek mind másodlagosak. Hogy állok én ezzel? Adja az Úr, hogy ne szenvedésként, hanem lehetőségként éljük meg a mostani lemondásokat!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Március 21.

"Ami az embereknél lehetetlen az az Istennél lehetséges.." (Lk 18,18-27)

Az élet teljességének megőrzése, annak megadása nem emberi teljesítmény, hanem ajándék, ahogy maga az élet is. Egészségben, betegségben, fenyegetettségben is jó erre gondolni és ezért hálát adni.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Március 20.

"Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik." (Lk 18,9-17)

Mindenkinek megvan a maga véleménye a jelenlegi helyzetről. Vannak, akik ezt halkabban, s vannak, akik hangosabban képviselik. De talán alázatra és bölcsességre van most leginkább szükségünk. Adja Isten, hogy tudjunk kevesebbet beszélni, többet hallgatni ezekben a napokban - nem csak egymást, hanem Őt is!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Március 19.

"Mikor az Ember Fia eljön, vajon talál-e hitet a Földön?" (Lk 18,1-8)

Fontos a vírus elleni védekezés, a készenlét, azonban még fontosabb, mert túlnyúlik az élet és halál mezsgyéjén is, hogy van-e hitem? Kapcsolódok-e a Teremtőhöz?

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat

Következő események


Sport a Károlin

Sport a Károlin

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

 

Youtube