Hagyomány – Identitás – Történelem 2022

Szerkesztők: Kiss Réka – Lányi Gábor

Sorozat: Reformáció Öröksége (10)

Sorozatszerkesztő: Ablonczy Bálint – Csorba Dávid – Kiss Réka – Lányi Gábor

Kiadja:  Károli Gáspár Református Egyetem, Hittudományi Kar, Egyháztörténeti Kutatóintézet

A kiadó székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 28.

Felelős kiadó: Literáty Zoltán

ISSN 2676-9824 (sorozat)

ISSN 2677-0334 (folyóirat)

DOI: https://doi.org/10.61376/HIT.2022

Teljes szöveg 

 

TARTALOM

Előszó

16-17. század

Balázs Kovács Sándor
A SÁRKÖZI REFORMÁCIÓ KEZDETEI

Heltai János
KÜZDELEM AZ IGAZ EGYHÁZ MEGTALÁLÁSÁÉRT. OZORAI IMRE: AZ KRISZTUSRÓL ÉS AZ Ő EGYHÁZÁRÓL, ESMÉT AZ ANTIKRISZTUSRÓL ÉS AZ Ő EGYHÁZÁRÓL

Ősz Sándor Előd
REFORMÁTOROK MŰVEI A KOLOZSVÁRI KIRÁLYI LÍCEUM KÖNYVTÁRÁBAN

Szabó András
A REFORMÁTUS TANÁRI HIVATÁS APÁCZAI CSERE JÁNOS KOLOZSVÁRI BEKÖSZÖNTŐ BESZÉDÉBEN

Szabó Előd
A KÉT PROTESTÁNS EGYHÁZ VISZONYA DUNÁNTÚLON A 17. SZÁZAD ELSŐ KÉT HARMADÁBAN

 

18-19. század

Hegyi Ádám
ELFELEJTETT SZÓRVÁNYOK. A TÖRTÉNELMI ISMERETEK HIÁNYA A REFORMÁTUS EGYHÁZIGAZGATÁSBAN A 18. SZÁZAD VÉGÉN

Bozzay Réka
CSEH-SZOMBATHY SÁMUEL UTAZÁSA NAPLÓJA ÉS ALBUM AMICORUMAI TÜKRÉBEN

Berecz Ágnes
PEREGRINÁCIÓ ALULNÉZETBEN. UNGI MÁRTON ÚTJA GÖTTINGÁBA

Zsigmond Attila
„... MI ENNEKUTÁNNA AZ ERDÉLYI PÜSPÖKSÉGHEZ FOGNÁNK TSATTOLÓDNI ...” ADALÉKOK A SZILÁGY-SZOLNOKI EGYHÁZMEGYE LÉTREJÖTTÉHEZ

Hudi József
ADALÉKOK A BELSŐSOMOGYI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE TUDOMÁNYOS OLVASÓ TÁRSASÁGÁNAK MEGALAPÍTÁSÁHOZ (1829–1830)

Sárai Szabó Katalin
RIVÁLISOKBÓL SZÖVETSÉGESEK ÉS BARÁTOK. SZÁSZ KÁROLY ÉS SZILÁDY ÁRON KAPCSOLATA

 

20. század

Ablonczy Balázs
„A PALÁSTOT NEM HOZHATTAM MAGAMMAL" A REFORMÁTUS EGYHÁZ ÉS A MENEKÜLTKÉRDÉS TRIANON UTÁN

Köbel Szilvia
KOVÁTS J. ISTVÁN A NEMZETGYŰLÉSBEN

Szász Lajos
KONZERVATÍV KÁLVINIZMUS A 20. SZÁZAD ELSŐ HARMADÁBAN. BERNÁT ISTVÁN PÁLYÁJA

Petheő Attila
BIRTHA JÓZSEF KÖZÉLETI SZEREPVÁLLALÁSA A FELVIDÉKEN ÉS MAGYARORSZÁGON

Sipos Gábor
A KOLOZSVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG RÁKÓCZI-KELYHÉNEK ELADÁSA

Pusztai Gábor
„ANNYIRA CSODÁLATOS VOLT OTT MINDEN, HOGY NEM AKARTAM HAZA MENNI” MAGYAR GYERMEKEK HOLLANDIÁBAN 1945 UTÁN

Erdős Kristóf
„VEGYÜK FEL GONDJÁT AZ OTTHONTALANNÁ VÁLT TESTVÉREINKNEK” SZABÓ IMRE ESPERES SZEREPE A BUDAPESTI KITELEPÍTETTEK TÁMOGATÁSÁBAN

Mirák Katalin
LILA KÖTETEK, ZÖLD NAPLÓK. SZEMELVÉNYEK REFORMÁTUSOKRÓL ÉS EVANGÉLIKUSOKRÓL ORDASS LAJOS PÜSPÖK NAPLÓIBÓL (1948, 1956–1957)

Szamborovszkyné Nagy Ibolya
GENCSY BÉLA EGYHÁZVEZETŐI TEVÉKENYSÉGÉNEK FŐBB IRÁNYVONALAI AZ ÁLLAMSZOCIALIZMUS IDEJÉN

Rigó Róbert
DEBRECENBŐL KOSDRA. SZENES LÁSZLÓ (1910-2007) LELKÉSZI PÁLYÁJÁNAK VÁZLATA

 

„Kitekintő”

Kránitz Mihály
ÉNEK ÉS HITVALLÁS. A KERESZTÉNY LÉT JELLEMZŐJE AZ ÉNEKLÉS

Petrőczi Éva
BERNARD ADAMS. EGY BRIT MŰFORDÍTÓ A MAGYAR HITVALLÓ IRODALOM VILÁGÁBAN

Szulovszky János
REFORMÁTUS FIATALOK ISTENÉLMÉNYEI A 20. SZÁZAD KÖZEPÉN

Király Levente Zoltán
A ROHONCI KÓDEX TEOLÓGIAI KARAKTERE. KÖZISMERT ÉS IDIOSZINKRATIKUS MOZZANATOK AZONOSÍTÁSÁVAL EGY REJTÉLYES SZERZŐ KILÉTE FELÉ

Fazakas Zoltán József
A VALLÁSSZABADSÁG ÉS AZ ÁLLAMNACIONALIZMUS KAPCSOLATA A ROMÁN KIRÁLYSÁG 1866. ÉVI ÉS 1923. ÉVI ALKOTMÁNYAIBAN

Döbrőssy Lajos
„EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG”. A SOLI DEO GLORIA DIÁKSZÖVETSÉG EMLÉKEZETE

Marco de Leeuw van Weenen
KUYPER ÁBRAHÁM A REFORMÁTUS JOGTUDOMÁNY LÉTJOGOSULTSÁGÁRÓL

 

Iskola

Gárdonyi Máté
REFORMÁCIÓÉRTELMEZÉSEK A KATOLIKUS EGYHÁZTÖRTÉNETI OKTATÁSBAN

Czeglédi Sándor
KÍSÉRLET LUTHER PEDAGÓGIAI HATÁSÁNAK ÉRTELMEZÉSÉRE

Gyulai Edit
NEVELÉS NEHÉZ IDŐKBEN. ÉLETKÉPEK A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI REFORMÁTUS BOCSKAY ISTVÁN FŐGIMNÁZIUM TÖRTÉNETÉBŐL A NAGY HÁBORÚ ALATT ÉS UTÁN

Lévai Attila
ADATOK A 20. SZÁZADI, FELVIDÉKI REFORMÁTUS LELKÉSZKÉPZÉS TÖRTÉNETÉHEZ

Siba Balázs
MENTÁLIS KÉPEK HASZNÁLATA A GYAKORLATI TEOLÓGIÁBAN. A VALLÁSPEDAGÓGIAI ÉS PASZTORÁLPSZICHOLÓGIAI TANSZÉK SZAKMAI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA

 

HIT Junior

Tasnádi István
ZÁGONI ARANKA GYÖRGY PÜSPÖKI TEVÉKENYSÉGE

Deminger Orsolya
AHOL A TÖRTÉNETEK ÖSSZEÉRNEK. ADALÉKOK A TISZA-GYILKOSSÁG ÉS A BETHESDA DIAKONISSZA KÓRHÁZ KAPCSOLATÁNAK FELTÁRÁSÁHOZ

Dezső Kinga Julianna
IFJ. RÉVÉSZ IMRE ÚTJA AZ EGYHÁZKORMÁNYZÓI SZÉKIG (1889–1938)

Vásárhelyi Bálint Márk
A PÉCELI KÖR ÉS AZ EGYHÁZI EGYESÜLETEK

Pető-Veres Kata
BENKŐ ISTVÁN ÉS REICHERT GYULA VITÁJA A GYERMEKKERESZTSÉGRŐL

Kovács Balázs
KÜLFÖLDRŐL SZÁRMAZÓ VALLÁSOS IRODALOM BORBÉLY BÉLA VENCSELLŐI LELKIPÁSZTOR ÉLETÉBEN

Bíró Éva
AZ EGYHÁZI FÖLDEK ELVESZTÉSE AZ 1945-ÖS FÖLDREFORM ÉS A FÖLDFELAJÁNLÁSOK KÖVETKEZTÉBEN A SZEREMLEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN

Bárány Zoltán
AZ SDG UTOLSÓ ÉVEI ÉS FELOSZLAT(TAT)ÁSA

 

Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ